RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Seznam RA funkcí

funkce krátký popis podadresář help
ripraaddcol.pmlfnc Funkce přidává do grafického view current element požadovanou barvou, průhlednosti s nebo bez zobrazení hran. design
ripraaddreference.pmlfnc Funkce přidává designové reference CE do grafického view design
ripraboxtopanel.pmlfnc Funkce nahradí primitiv box panelem. design
riprabranaccpipe.pmlfnc Funkce modifikuje parametry NAME, PSPE, ISPE, TSPE, TEMP elementu Bran dle Pipe design
riprabrancopyatt.pmlfnc Funkce kopírující atributy z jedné bran na druhou design
 ripracheckbramemspec.pmlfnc Funkce kontroluje zda jsou prvky Branche vybrány ze zvolené specifikace. design
ripracolmix.pmlfnc Funkce vracející nově nastavenou barvu včetně popisu design
ripracolor.pmlfnc color settings 1 - 128 (50 - 128 acc. RAL). design
ripraobrazovka.pmlfnc Funkce nastavuje zobrazovací režim v designu. design
ripraralcolor.pmlfnc Funkce vracející hodnoty RAL barevné škály design
ripraremoveinsulation.pmlfnc odstraní izolaci ze všech pvků pod úrovní Bran design
ripraremovetracing.pmlfnc odstraní tracing ze všech prvků pod úrovní Bran. design
riprareturnreference.pmlfnc Funkce vrací pole designových referencí k CE. design
riprascale.pmlfnc Funkce sloužící k změně měřítka designového equipmentu. design
ripraulozjpg Funkce ukládající obrázek grafického view. design
ripraaddcetolist.pmlfnc Přidává jméno CE na konec seznamu v zvoleném listu. common   
ripracreated.pmlfnc Funkce vracející pro zadané pole prvků pole polí jmen, datumu vytvoření,... common
ripradataprikazy.pmlfnc Funkce pro manipulace s userem predefinovanými příkazy. common
ripradatum.pmlfnc Funkce vrací datum ve stringovém formátu YYYY-MM-DD-HH-MM-SS. common
ripradelete.pmlfnc Funckce k smazání CE common
ripradeletemem.pmlfnc Funkce k smazání prvků CE common
riprajmenosouboruuformy.pmlfnc Funkce vrací string se jménem odvozeným ze jména formy dle zadáných parametrů common
ripramode.pmlfnc Logická funkce která vrací True pro Forward mode a False pro Backward mode common
ripranovypodadresar.pmlfnc Funkce provede kontrolu existence a případně vytvoří podadresář na zadané cestě common
ripraopenevarfolder.pmlfnc Funkce otevírající průzkumník s fokusem do adrešáře definovaném v evar. common
ripraopenpdmsfolder.pmlfnc Funkce otevírající průzkumník s fokusem do adresáře nebo podadresáře definovanému v evar jako projekční proměnná. common
riprapumset.pmlfnc Funkce automaticky přiřazuje pop-up menu k prvkům formy common
riprareorder.pmlfnc Funkce sloužící k seřazení prvků dle jména, typu nebo refna a to A-Z nebo Z-A. common
ripraudavval.pmlfnc Funkce vracející pole hodnot popisku pro předdefinované hodnoty UDA. common
ripraupravjmeno.pmlfnc Funkce nahradí v zadaném textu všechny znaky mimo a-Z a 0-9 znakem _. common   
ripravytvorsoubor.pmlfnc Funkce vytvoří soubor v zadaném podadresáři pod %pdmsuser%  common

 


RA - Funkce

16.10.2017 15:43

ripraaddcol

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor ripraaddcol.pmlfnc revize 1.2 verze PDMS 12.1 modul Design volání !!ripraaddcol(!b, !p, !o) Popis Funkce určená k přidání CE do designoveho drawlistu dle uživatelem předem definovaných kriterií. První atribut !b Je atribut typu string a slouží k určená barvy kterou bude CE přidáno do drawlistu a zobrazeno v grafickém view. Drubý atribut !p Je atribut typu any a je určen pro...

—————

27.09.2017 14:31

ripraopenpdmsfolder

cesta /%pmllib%/ra/functions/ soubor ripraopenpdmsfolder.pmlfnc revize 1.0 verze PDMS testovano pro 12.1 modul any volání !!ripraopenpdmsfolder(!druhacastevaru, !podadresar) Popis Funkce otevírající průzkumník s fokusem do adresáře nebo podadresáře definovanému v evar jako projekční proměnná. Funkce je volána s dvěma argumenty typu string. První argument - !druhacastevaru V souboru evar.bat jsou běžně definovány...

—————

08.02.2013 14:48

riprapumset

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor riprapumset.pmlfnc revize 1.0 verze PDMS 12.1 modul Design volání !!riprapumset(!k) !k kde !k je typu gadget Popis Funkce umožňující automatické přiřazení popup menu ke knoflíku. Nové popup menu má jméno odvozeno z jména knoflíku s předponou pum. Příklad !!riprapumset(!!forma.knoflik) přiřadí k prvku .knoflik z formy !!forma popup menu se jménem .pumknoflik k němu...

—————

08.02.2013 11:50

riprareorder

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor riprareorder.pmlfnc revize 1.4 verze PDMS 12.1 modul DESIGN, DRAFT, PARAGON volání !!riprareorder(!a, !b)  !a je typu string a může nabývat hodnot: NAME TYPE REFN !b je typu string a může nabývat hodnot: A Z Popis Funkce umožňující seřazení members dle zvolených kritérii: ('NAME','A')...

—————

08.02.2013 11:11

ripraulozjpg

cesta ../pmllib/ripra/functions/ soubor ripraulozjpg.pmlfnc revize 1 verze PDMS 12.0.Sp6 modul DESIGN volání !!ripraulozjpg(!n, !s)  !n je typu real !s je typu string Popis Funkce umožňující uložení grafického view do souboru formátu *.jpg a to v rozlišeních: 640x480 800x600 1024x768 1600x1200    

—————

08.02.2013 11:03

ripramode

standardní cesta ..\riprapmllib\ra\functions\common\ soubor ripramode.pmlfnc revize 1.1 verze PDMS 12.1 modul DESIGN volání !!ripramode() Popis Funkce vracející nastavení modu jako boolean. Pro mode: Forwards vrací hodnotu True Backwards vrací hodnotu False    

—————