RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Jelikož jsou aplikace revidovány a upravovány nemusí obsah stránek určených pro Ripra Help souhlasit s používanou verzí aplikace. 

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv informací uváděných v průvodní dokumentaci nebo publikovaných na tomto webu a to i chybných.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.

Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..

Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.

Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k občanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.

Produkty zde popsané je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.

© Ripra s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice, Česká republika.

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace

Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant.

Víceuživatelská instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud tomu tak není, je nutno tuto cestu přidat do definice.

Jednouživatelská instalace

Pro jednouživatelskou instalaci se jeví jako vhodné využít stávající lokální %PMLLIB%. Sem nasledně okopírujeme dodané soubory. Doporučujeme i s adresářem. Jelokož jde principialně o stejný postup jako u mutiuživatelské instalace, který je pouze omezen na využití jedním uživatelem, bude nadále uváděn popis mutiuřivatelské instalace.

Popis instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být nastavena v definici proměnné %PMLLIB%. 

Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. 

Běžně je dobrým zvykem definovat v proměnné %PMLLIB% tři základní cesty k aplikacím:

 • standardní firemní aplikace
 • projekční aplikace
 • uživatelské aplikace

Využitím tohoto praktickénastavení je i dána možnost volby instalace a nastavení využívání aplikace.

Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou administraci a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporučujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. Takto:

Kde hlavní část každé aplikace je uložena ve svém podadresáři (raaa,...,razz). Formy, funkce, objekty a ikony využívané vícero aplikacemi jdou uloženy v podadresářích forms, functions, icons, objects.

Toto nastavení je pouze doporučené a má umožnit jednoduchou kontrolu aktuálnosti a případný update aplikací.

Další možností je na sdíleném disku vytvořit složku např. Riprapmllib a do ní rozbalit zazipovanou aplikaci. Jak je uvedeno výše, cesta do této složky pak musí být následně deklarována v evars.bat.
Hlavní část této alikace je pak uložena v podadresáři ra**, sdílené části v icons (viz základní nastavení cest a seznam souborů ukázané na obrázku výše)

—————


RADV - Drawlist Manager

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12Sp.6.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům jednoduché operace a i případnou vyměnu tzv. designových drawlistů.

Požadavky

Vlastní aplikace vyžaduje mít právo čtení a zápisu (RW) do adresáře nastaveného v evar pdmsuser a jeho podadresářů.
Předpoklady
Pro užívání této aplikace nejsou vyžadovány žádné nadstandardní znalosti z oblasti PDMS.

Upozornění

Jelikož se jedná o aplikaci vyžadující možnost zápisu souboru na HD a to nejen do předem definovaného adresáře, ale i na jiná místa, kde má uživatel právo zápisu, nelze zamezit smazání těchto souborů mimo PDMS.
Pokud používáte více aplikací z produkce Ripra s.r.o pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ, kdy více aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.
Existují soubory využívané vícero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stále aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. Neváhejte nás v jakémkoli případě nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

Pro ukládání je vhodné mít, mimo lokálního předdefinovaného uložiště, definované multiuživatelsky přístupné uložiště.
Pro ukládání designových drawlistů není vytvořena omezující podmínka, ale pro jednoduší orientaci a manipulaci doporučujeme definovat projektové uložiště.

Nápověda

Aplikace je sice dodávána včetně  tohoto manuálu, ale má zabudovánu nápovědu tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků a funkcí aplikace. Zároveň je tím uživateli umožněna kontrola, zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

Jméno aplikace: RA - Drawlist Manager
Zkratka: RADV
Funkce: Aplikace umožňující jednoduchou manipulaci s designovými drawlisty
Popis: Dokovací forma
Revize: 1.1
Verze PDMS: 12.0Sp6
Autor: Ing. František Ringmaier
GSM: +420775650721
Email: fr@ripra.cz
Datum: 11/2012

Základní nastavení cest

 • /%pmllib%/ripra/icons/
 • /%pmllib%/ripra/objects/ *
 • /%pmllib%/ripra/radv/

Seznam souborů

 • loadripraradv.pmlfnc
 • ripraradv.pmlfrm 
 • riprapum.pmlobj *
 • riprapomoc.png
 • ripradismis.png
 • ripradrawlistzoom.png 
 • riprafileopen.png
 • ripraemall.png
 • ripraviewrest.png
 • ripraviewsave.png
   

* pouze pro uživatele více Ripra aplikací

Změny oproti předchozí verzi

 • změna zápisu
 • odstraněna chybová hláška při přerušení načítání

Souborové složení zachováno, při update z verze 1.0 postačuje pouze náhrada souboru ripraradv.pmlfrm.

Instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou zprávu a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporučujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. takto:

Hlavní část této alikace je uložena v podadresáři radv, sdílené části v icons a objects viz. základní nastavení cest a seznam souborů.

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadripraradv()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu.
Po vykonání se zakotví u horního okraje forma (viz. obrázek).

Popis formy

Jedná se o dokovací formu s nastavitelnou velikostí. Vlastní forma je tvořena jedním řádkem ovládacích prvků.
Na následujících obrázcích je aplikace zobrazena pro oba stavy přepínače nastavujícího zda se před načtením uloženého drawlistu vyprázdní aktuální designový drawlist či nikoliv.
 

 Popis prvků formy

 

Ovládací prvek Popis
Přepínač určující, že se před načtením vybraného drawlistu vymažou všechny zobrazene elementy a dojde tedy nejprve k vyprázdnění a poté k naplnění designového drawlistu.
Přepínač určující, že se před načtením vybraného drawlistu nevymažou všechny zobrazené elementy a dojde tedy k rozšíření stávajícího designového drawlistu.
Načtení uloženého designového drawlistu z vybraného souboru
Uložení aktuálního designového drawlistu do souboru s uživatelem definovaným jménem
Nastaví limity grafického view na aktuální designový drawlist
  Ripra nápověda
Konec aplikace

Popis práce s aplikací

Pro rychlejší nalezení souborů s uloženými drawlisty bylo zvoleno omezení volnosti názvů a to omezením definice přípony. Zároveň jméno souboru musí splňovat podmínky pro definici jmen v PDMS. Je tedy zakázáno používání mezer ve jméně souboru. Koncovka souboru je tvořena kodem projektu rozšířenou o řetězec –DISP. Toto umožňuje přímé sortování uložených drawlistů pro daný projekt, ale znovu musíme upozornit, jedná se o externí soubor a jako takový může být uživatelem majícím RW přístup editován, přejmenován nebo smazán mimo PDMS.
Aplikace umožňuje dvě základní funkce:

 • Uložení aktuálního designového drawlistu
 • Načtení uloženého drawlistu do designového grafického view
  • před načtením vybraného drawlistu se vymažou všechny zobrazene elementy a dojde nejprve k vyprázdnění a poté k naplnění designového drawlistu
  • před načtením vybraného drawlistu se nevymažou všechny zobrazené elementy a dojde k rozšíření stávajícího designového drawlistu
    

Uložení aktuálního drawlistu

Pro uložení stávajícího designového drawlistu je nutno kliknout na . Následně se zobrazí okno (viz. následující obrázek) umožňující uživateli definovat umístění a název souboru do něhož bude uložen obsah aktuálního designového drawlistu.

Načtení vybraného drawlistu

Pro načtení drawlistu z uloženého souboru je nutno kliknout na . Následně se zobrazí okno (viz. následující obrázek) umožňující uživateli definovat umístění a název souboru z něhož bude aktualizován obsah designového drawlistu a grafické view.
Rozsah vlastní aktualizace je dán stavem přepínače / viz popis prvků formy.

Ripra nápověda

Kliknutím na dojde k spuštění internet exploreru na předem definované adrese.
U tohoto knoflíku může být aktivováno vyskakovací menu umožňující volání jiných Ripra aplikací. Toto menu je aktivováno jen uživatelům používajícím více Ripra aplikací. Pro uživatele pouze této aplikace je logicky neaktivní.

Ukončení aplikace

K ukončení aplikace dojde po kliknutí na . Aplikace končí ukrytím formy z obrazovky.

Plánovaná rozšíření

 • verifikovat pro PDMS 12.1
 • umožnit odesílat soubor jako přílohu emailu