RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Jelikož jsou aplikace revidovány a upravovány nemusí obsah stránek určených pro Ripra Help souhlasit s používanou verzí aplikace. 

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv informací uváděných v průvodní dokumentaci nebo publikovaných na tomto webu a to i chybných.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.

Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..

Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.

Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k občanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.

Produkty zde popsané je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.

© Ripra s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice, Česká republika.

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace

Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant.

Víceuživatelská instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud tomu tak není, je nutno tuto cestu přidat do definice.

Jednouživatelská instalace

Pro jednouživatelskou instalaci se jeví jako vhodné využít stávající lokální %PMLLIB%. Sem nasledně okopírujeme dodané soubory. Doporučujeme i s adresářem. Jelokož jde principialně o stejný postup jako u mutiuživatelské instalace, který je pouze omezen na využití jedním uživatelem, bude nadále uváděn popis mutiuřivatelské instalace.

Popis instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být nastavena v definici proměnné %PMLLIB%. 

Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. 

Běžně je dobrým zvykem definovat v proměnné %PMLLIB% tři základní cesty k aplikacím:

 • standardní firemní aplikace
 • projekční aplikace
 • uživatelské aplikace

Využitím tohoto praktickénastavení je i dána možnost volby instalace a nastavení využívání aplikace.

Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou administraci a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporučujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. Takto:

Kde hlavní část každé aplikace je uložena ve svém podadresáři (raaa,...,razz). Formy, funkce, objekty a ikony využívané vícero aplikacemi jdou uloženy v podadresářích forms, functions, icons, objects.

Toto nastavení je pouze doporučené a má umožnit jednoduchou kontrolu aktuálnosti a případný update aplikací.

Další možností je na sdíleném disku vytvořit složku např. Riprapmllib a do ní rozbalit zazipovanou aplikaci. Jak je uvedeno výše, cesta do této složky pak musí být následně deklarována v evars.bat.
Hlavní část této alikace je pak uložena v podadresáři ra**, sdílené části v icons (viz základní nastavení cest a seznam souborů ukázané na obrázku výše)

—————


RAEP - EQUIPMENT ORIGIN

Autor: Ing. František Ringmaier
GSM +420775650721
email fr@ripra.cz
Verze aplikace 1.5
Verze PDMS 12.1
Modul Design
spuštění !!loadripraraep()

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12.1.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům rychlé modifikování počátku a orientace Equipmentu a Subequipmentu. 

Požadavky

Vlastní aplikace nemá zvláštní požadavky.

Předpoklady

Předpokladem pro úspěšné používání je znalost používání PDMS.

Upozornění

Touto aplikací není možno modifikovat Equipmenty nebo subequipmenty obsahující tmpl a definované na bázi pravidel. 
Pokud používáte více aplikací z produkce Ripra s.r.o. pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ, kdy více aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.
Existují soubory využívané vícero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stále aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. Neváhejte nás v případě jakékoli nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

Pro používání formy RAEP Equipment origin nejsou žádná speciální doporučení.

Nápověda

Ripra aplikace jsou dodávány včetně českého manuálu a mají zabudován tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

 • Jméno aplikace: RAEP Equipment origin
 • Zkratka: RAEP
 • Funkce: Aplikace umožňující modifikaci
 • Revize: 1.5
 • Verze PDMS: 12.1
 • Popis: Dockovací forma k levému okraji

Doporučené nastavení cest pro instalaci

 • /%pmllib%/ripra/icons/
 • /%pmllib%/ripra/raep/

Seznam souborů

 • loadripraraep.pmlfnc
 • ripraraep.pmlfrm
 • ripraclipce.png
 • ripraclipn.png
 • ripraclips.png
 • ripraclipu.png
 • ripraclipd.png
 • ripraequiidp.png
 • riprasubeidp.png
 • riprapomoc.png
 • riprawrtworl.png
 • riprawrtown.png
 • riprasetpos.png
 • ripraby.png
 • ripraatidp.png
 • ripraclipw.png
 • ripraclipe.png
 • ripradismis.png

Změny oproti předchozí verzi

 • opravena pozice subequipmentu oproti equipmentu
 • souborové složení zachováno, při update není nutno kopírovat grafické soubory.

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadripraraep()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu.
Po vykonání je dojde k zobrazení dockovací formy a jejímu zakotvení u levého okraje. 

Popis formy

Vlastní formu lze pomyslně rozdělit na pět částí. Jednotlivé funkční části formy jsou pro lepší přehlednost odděleny vodorovnými čárami.
První, horní část je tvořena řádkem ovládacích knoflíků a textovým polem. Mimo knoflíku  slouží ostaní k načtení informací z vybraného equipmentu nebo subequipmentu. Knoflík slouží načtení dat z aktuálně drženého elementu, pokud je typu EQUI nebo SUBE. Knoflik  slouží k načtení dat z identifikovaného Equipmentu a knoflík  pro načtení dat z identifikovaného subequipmentu.
Uživatel má též možnost zadat název equipmentu nebo subequipmentu přímo do textového pole umístěného pod horní řadou knoflíků. Toto udává jméno vybraného equipmentu nebo subequipmentu.
Druhá část má informativní charkter. Je zde uveden aktuální stav pozice a orientace pro vybraný equipment nebo subequipment. Uživatel zde má možnost získat informci o pozici nebo orientaci a to jak vztaženo vůči hierarchicky nadřazenému elementu tak vůči elementu world. Textová pole jsou uzmčena pro editování uživatelem.
Třetí část slouží k nastavení nové pozice equipmentu nebo subequipmentu. Uživatel nejprve pomocí přepínače zvolí buď pozici vůči elementu svět  nebo zvolí pozici vůči hierarchicky nadřazenému elementu . Pomocí přepínačú   -  -  ,  -  navolí směry pro jednotlivé souřadnice. Následně vyplní údaje do vstuních textových polí pro jednoslivé směry. Uživatel je zodpovědný za správnost vložených údajů. Kliknutím na knoflík  dojde k modifikaci pozice dle zadaných parametrů. Pozor hodnoty pozice načtené do druhé části zůstávají nezměněny. Pokud je uživatel chce občerstvit, je nutno kliknout znovu na knoflík  pokud se uživatel nachází na modifikovaném elementu.
 
Čtvrtá část slouží k nastavení nové orientace equipmentu nebo subequipmentu. Uživatel nejprve pomocí přepínače zvolí buď orintaci vůči elementu svět  nebo zvolí orientaci vůči hierarchicky nadřazenému elementu . Následně vyplní údaje do vstuních textových polí pro orientaci os y a z. Uživatel je zodpovědný za správnost vložených údajů. Kliknutím na knoflík  dojde k modifikaci orientace. Pozor hodnoty orientace načtené do druhé části zůstávají nezměněny. Pokud je uživatel chce občerstvit, je nutno kliknout znovu na knoflík pokud se uživatel nachází na modifikovaném elementu.
 
V pravém dolním rohu poslední části se nachází knoflík pro ukončení práce této apliakce.
 

Popis funkce jednotlivých knoflíků je v následující tabulce.

ikona popis
načte data z current elemetu, ten musí být typu EQUI nebo SUBE
načte data z myší identifikovaného equipmentu
načte data z myší identifikovaného subequipmentu
nápověda k aplikaci
vloba na přepínači určujécí, že se daná hodnota pozice nebo orientace vtahuje k elementu world
vloba na přepínači určujécí, že se daná hodnota pozice nebo orientace vtahuje k hierarchicky nadřazenému elementu
nová pozice ve směru east
nová pozice ve směru west
nová pozice ve směru north
nová pozice ve směru south
nová pozice ve směru up
nová pozice ve směru down
nastavuje se nová pozice na hodnoty zadané v polích pro novou pozici
nová pozice je dána starou pozici posunutou o zadané hodnoty v polích pro novou pozici
načte pozici z identifikovaného P-pointu a ohlednem na nastavení přepínače world/owner
modifikuje pozici nebo orientaci dle nových hodnot
ukončení aplikace

Plánovaná rozšíření

 • nejsou plánována další rozšíření