RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Jelikož jsou aplikace revidovány a upravovány nemusí obsah stránek určených pro Ripra Help souhlasit s používanou verzí aplikace. 

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv informací uváděných v průvodní dokumentaci nebo publikovaných na tomto webu a to i chybných.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.

Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..

Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.

Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k občanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.

Produkty zde popsané je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.

© Ripra s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice, Česká republika.

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace

Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant.

Víceuživatelská instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud tomu tak není, je nutno tuto cestu přidat do definice.

Jednouživatelská instalace

Pro jednouživatelskou instalaci se jeví jako vhodné využít stávající lokální %PMLLIB%. Sem nasledně okopírujeme dodané soubory. Doporučujeme i s adresářem. Jelokož jde principialně o stejný postup jako u mutiuživatelské instalace, který je pouze omezen na využití jedním uživatelem, bude nadále uváděn popis mutiuřivatelské instalace.

Popis instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být nastavena v definici proměnné %PMLLIB%. 

Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. 

Běžně je dobrým zvykem definovat v proměnné %PMLLIB% tři základní cesty k aplikacím:

  • standardní firemní aplikace
  • projekční aplikace
  • uživatelské aplikace

Využitím tohoto praktickénastavení je i dána možnost volby instalace a nastavení využívání aplikace.

Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou administraci a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporučujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. Takto:

Kde hlavní část každé aplikace je uložena ve svém podadresáři (raaa,...,razz). Formy, funkce, objekty a ikony využívané vícero aplikacemi jdou uloženy v podadresářích forms, functions, icons, objects.

Toto nastavení je pouze doporučené a má umožnit jednoduchou kontrolu aktuálnosti a případný update aplikací.

Další možností je na sdíleném disku vytvořit složku např. Riprapmllib a do ní rozbalit zazipovanou aplikaci. Jak je uvedeno výše, cesta do této složky pak musí být následně deklarována v evars.bat.
Hlavní část této alikace je pak uložena v podadresáři ra**, sdílené části v icons (viz základní nastavení cest a seznam souborů ukázané na obrázku výše)

—————


RAFB - ADD/REM & Color settings manager 

Autor: Ing. František Ringmaier
GSM +420775650721
email fr@ripra.cz
Verze aplikace 1.3
Verze PDMS 12.0 Sp6
Modul Design
spuštění !!loadriprarafb()

Popis formy

Vlastní formu lze rozdělit do tří logických oblastí. Horní oblast je tvořena první řadou knoflíků a posuvníkem, střední tvoří 126 barevných knoflíků a dolní tvoří obsah rozbalovacího rámu Modify color definition.

Horní oblast.

odstraní zobrazení aktuálního významného prvku z grafického zobrazení
odstraní zobrazení významného hierarchicky nadřazeného prvku k aktuálnímu prvku z grafického zobrazení
odstraní zobrazení významného hierarchicky nadřazeného prvku nad hierarchicky nadřazeným prvkem k aktuálnímu prvku v grafického zobrazení
odstraní zobrazení všech prvků z grafického zobrazení
odstraní identifikovaný významný prvek z grafického zobrazení, spolupracuje s přepínačem umístěným napravo
přepínač pro odstranění jednoho nebo více identifikovaných významných prvků z grafického zobrazení - stav vypnuto opakování
přepínač pro odstranění jednoho nebo více identifikovaných významných prvků z grafického zobrazení - stav zapnuto opakování
přepínač nastavení používání pravidel pro automatické přiřazení barev - stav zapnuto
přepínač nastavení používání pravidel pro automatické přiřazení barev - stav vypnuto
přepínač nastavení zobrazení izolace - stav vypnuto (nezobrazuje izolaci)
přepínač nastavení zobrazení izolace - stav zapnuto (zobrazuje izolaci)
přepínač nastavení zobrazení obstrukce - stav vypnuto (nezobrazuje obstrukční prostory)
přepínač nastavení zobrazení obstrukce - stav zapnuto (zobrazuje obstrukční prostory)
přepínač nastavení zobrazení negativních prvků - stav vypnuto (nezobrazuje negativní prostory)
přepínač nastavení zobrazení negativních prvků - stav zapnuto (zobrazuje negativní prostory)
přepínač nastavení zobrazení P pointů- stav vypnuto (nezobrazuje značky ani čísla P pointů)
přepínač nastavení zobrazení P pointů- stav zapnuto (zobrazuje značky a čísla P pointů)
přepínač nastavení zobrazení plného zobrazení nebo pouze zobrazení osy - stav vypnuto (zobrazuje plný profil potrubí)
přepínač nastavení zobrazení plného zobrazení nebo pouze zobrazení osy - stav zapnuto (zobrazuje osu potrubí)
přepínač nastavení zobrazení hran - stav vypnuto (zobrazuje hladký povrch bez zvýrazněných hran)
přepínač nastavení zobrazení hran - stav zapnuto (zobrazuje povrch se zvýrazněním hran)
Ripra help aneb odkaz na stánku, kde se právě nacházíte

Nad knoflíkem je možno stiskem pravého tlačítka myši aktivovat vyskakovací menu umožňující provádět nastavení zobrazení.

 

Střední oblast

126 barevných knoflíků by mělo bohatě postačit pro reprezentaci prvků v grafickém zobrazení. Kliknutím na knoflík vybrané barvy se do grafického zobrazení přidá zobrazení aktuálního významného prvku vybranou barvou. Toto se provede i pokud je zapnuté nastavení používání pravidel pro automatické přiřazení barev.

Nad každým knoflíkem je umístěno vyskakovací menu, jehož cílem je zjednodušit uživateli možnost změny definice vybrané barvy. Vlastní změna definice vybrané barvy probíhá v dolní oblasti.

Dolní oblast

Rozbalovací rám Modify color definition, jak sám název napovídá, je určen ke změně definice užívaných barev. Tím je uživateli umožněno nastavit si barvy dle své vůle a to jak dočasně, tak i pro příští užití aplikace.

Nad knoflíkem SAVE COLOR SETTING je umístěno vyskakovací menu umožňující načíst poslední uživatelelm definovanou paletu barev nebo standarní paletu barev definovanou dle Ripra. Další menu obsahují definice některých barev specifikovaných RAL