RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Jelikož jsou aplikace revidovány a upravovány nemusí obsah stránek určených pro Ripra Help souhlasit s používanou verzí aplikace. 

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv informací uváděných v průvodní dokumentaci nebo publikovaných na tomto webu a to i chybných.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.

Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..

Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.

Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k občanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.

Produkty zde popsané je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.

© Ripra s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice, Česká republika.

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace

Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant.

Víceuživatelská instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud tomu tak není, je nutno tuto cestu přidat do definice.

Jednouživatelská instalace

Pro jednouživatelskou instalaci se jeví jako vhodné využít stávající lokální %PMLLIB%. Sem nasledně okopírujeme dodané soubory. Doporučujeme i s adresářem. Jelokož jde principialně o stejný postup jako u mutiuživatelské instalace, který je pouze omezen na využití jedním uživatelem, bude nadále uváděn popis mutiuřivatelské instalace.

Popis instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být nastavena v definici proměnné %PMLLIB%. 

Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. 

Běžně je dobrým zvykem definovat v proměnné %PMLLIB% tři základní cesty k aplikacím:

 • standardní firemní aplikace
 • projekční aplikace
 • uživatelské aplikace

Využitím tohoto praktickénastavení je i dána možnost volby instalace a nastavení využívání aplikace.

Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou administraci a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporučujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. Takto:

Kde hlavní část každé aplikace je uložena ve svém podadresáři (raaa,...,razz). Formy, funkce, objekty a ikony využívané vícero aplikacemi jdou uloženy v podadresářích forms, functions, icons, objects.

Toto nastavení je pouze doporučené a má umožnit jednoduchou kontrolu aktuálnosti a případný update aplikací.

Další možností je na sdíleném disku vytvořit složku např. Riprapmllib a do ní rozbalit zazipovanou aplikaci. Jak je uvedeno výše, cesta do této složky pak musí být následně deklarována v evars.bat.
Hlavní část této alikace je pak uložena v podadresáři ra**, sdílené části v icons (viz základní nastavení cest a seznam souborů ukázané na obrázku výše)

—————


RAOC Execute command

Autor: Ing. František Ringmaier
GSM +420775650721
email fr@ripra.cz
Verze aplikace 2.2
Verze PDMS 12.1
Modul Design, Draft, Diagrams
spuštění !!loadripraraoa()

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12.1.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům rychlé vytváření souborů s oblíbenými příkazy a jejich modifikaci před vykonáním.

Požadavky

Vlastní aplikace nemá zvláštní požadavky.

Předpoklady

Předpokladem pro úspěšné používání je znalost používání PDMS.

Upozornění

Je důležité si uvědomit, že uživateli je ponechána volba místa uložení výsledného souboru, což sebou může přinášet jak výhody tak i problémové situace, kdz například může jeden uživatel modifikovat seznam příkazů druhému. 
Pokud používáte více aplikací z produkce Ripra s.r.o. pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ, kdy více aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.
Existují soubory využívané vícero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stále aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. Neváhejte nás v případě jakékoli nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

Pro používání formy RAOC Execute command nejsou žádná speciální doporučení.

Nápověda

Ripra aplikace jsou dodávány včetně českého manuálu a mají zabudován tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

 • Jméno aplikace: RAOC Execute command
 • Zkratka: RAOC
 • Funkce: Aplikace umožňující vytváření souborů s oblíbenými příkazy a jejich modifikaci před vykonáním
 • Revize: 2.0
 • Verze PDMS: 12.1
 • Popis: Volba typu formy umožňující uživateli využít předností dokovací formy s proměnnou šířkou a výškou nebo zvolit klasickou dialogovou formu

Doporučené nastavení cest pro instalaci

 • /%pmllib%/ripra/icons/
 • /%pmllib%/ripra/raoc/

Seznam souborů

 • loadripraraoc.pmlfnc
 • ripraraoc.pmlfrm
 • ripraclearlist.png
 • ripradismis.png
 • riprado.png
 • riprafiledelete.png
 • riprafilenew.png
 • riprafileopen.png
 • riprafilesaveas.png
 • riprafileprint.png
 • ripraminusa.png
 • ripraplusa.png
 • riprapomoc.png

Změny oproti předchozí verzi

 • doplněna volba možnosti kotvení formy
 • doplněna změna velikosti listu dle formy
 • souborové složení změněno, při update je doporučeno odstranit původní soubory pro definici formy, funkce a objektu. Je nutno také kopírovat nové grafické soubory.
 • změněn způsob ukládání a načítání souborů

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadripraraoc()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu.
Po vykonání je uživatel vyzván k provedení volby druhu zobrazení formy.

 

V případě volby "YES" dojde k zobrazení dockovací formy a jejímu zakotvení u levého okraje. 

Pro volbu "NO" dojde k zobrazení dialogové formy, která má uživatelem přestavitelnou velikost.

Popis formy

Vlastní forma je tvořena v horní části řadou ovládacích knoflíků a vstupním textovým polem. Střední část tvoří list určený pro seznam příkazů určených k modifikaci nebo přímému použití. Dolní část tvoří textové pole a výkonný knoflík. 
Popis funkce jednotlivých knoflíků je v následující tabulce
ikona popis
Otevírá userem uložený soubor obsahující jím zadané příkazy a načítá je do seznamu příkazů
Ukládá aktualní data uložená v seznamu příkazů do userem definovaného souboru
Smaže právě otevřený soubor
Vytvoří html soubor a ten směřuje na tiskárnu
Přidává userem definovaný příkaz y vstupního textového pole do seznamu příkazů
Odebere ze seznamu příkazů v něm vybraný prvek 
Vyprázdní seznam příkazů
Ripra help - otevře webovou stránku věnovanou tého aplikaci
Ukončení aplikace
Vykoná příkaz právě nastavený v příkazovém textovém poli

Popis práce s aplikací

Pro práci s touto aplikací si je nutno osvojit návyky jak pracovat s jednotlivými typy příkazů.  

Prvním krokem uživatele je vytvoření základních souborů obsahujících jím často užívané příkazy. Pro tuto činnost je určena horní část aplikace. 

Doporučujeme zahájit kliknutím na . Tím si vytvoříme soubor a následně jej napníme příkazy a uložíme opětovným kliknutím na  a výběrem již použitého jména a potvrzením přepsání. 

Pro vlastní zadávání příkazů může uživatel využít vstupního textového pole a po kliknutí na knoflík  je příkaz dočasně přidán do seznamu příkazů. Uživatel může jím vytvořený soubor také editovat v externím asci editoru. Zde doporučujeme portablovou verzi freewarového PSPad editoru (https://www.pspad.com/cz/). 

Pokud již existují uživatelem definované souborz obsahující jím požadované příkazy, pak pro otevření a načtění dat z vybraného souboru slouží .

Vlastní využití uložených příkazů následuje po výběru konkrétního příkazu ze seznamu příkazů a jeho přenesení to příkazového textového pole. Zde má uživatel možnost ještě příkaz modifikovat. K jeho vykonání dojde až po kliku na knoflík .

Pro ukončení aplikace standardní cestou je třeba kliknout na .

Plánovaná rozšíření

 • nejsou plánována další rozšíření.

Varianty

Standardní aplikace existuje s uživatelskou volbou, ale jelikož se hodí i mít přímé varianty bez uživatelské volby, pak pro ukotvitelnou variantu využijeme inicializaci funkcí !!loadripraraocd() tak pro plovoucí variantu využijeme inicializaci funkcí !!loadripraraocf().

RAOC - Diskuze

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.