RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Jelikož jsou aplikace revidovány a upravovány nemusí obsah stránek určených pro Ripra Help souhlasit s používanou verzí aplikace. 

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv informací uváděných v průvodní dokumentaci nebo publikovaných na tomto webu a to i chybných.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.

Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..

Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.

Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k občanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.

Produkty zde popsané je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.

© Ripra s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice, Česká republika.

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace

Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant.

Víceuživatelská instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud tomu tak není, je nutno tuto cestu přidat do definice.

Jednouživatelská instalace

Pro jednouživatelskou instalaci se jeví jako vhodné využít stávající lokální %PMLLIB%. Sem nasledně okopírujeme dodané soubory. Doporučujeme i s adresářem. Jelokož jde principialně o stejný postup jako u mutiuživatelské instalace, který je pouze omezen na využití jedním uživatelem, bude nadále uváděn popis mutiuřivatelské instalace.

Popis instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být nastavena v definici proměnné %PMLLIB%. 

Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. 

Běžně je dobrým zvykem definovat v proměnné %PMLLIB% tři základní cesty k aplikacím:

 • standardní firemní aplikace
 • projekční aplikace
 • uživatelské aplikace

Využitím tohoto praktickénastavení je i dána možnost volby instalace a nastavení využívání aplikace.

Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou administraci a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporučujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. Takto:

Kde hlavní část každé aplikace je uložena ve svém podadresáři (raaa,...,razz). Formy, funkce, objekty a ikony využívané vícero aplikacemi jdou uloženy v podadresářích forms, functions, icons, objects.

Toto nastavení je pouze doporučené a má umožnit jednoduchou kontrolu aktuálnosti a případný update aplikací.

Další možností je na sdíleném disku vytvořit složku např. Riprapmllib a do ní rozbalit zazipovanou aplikaci. Jak je uvedeno výše, cesta do této složky pak musí být následně deklarována v evars.bat.
Hlavní část této alikace je pak uložena v podadresáři ra**, sdílené části v icons (viz základní nastavení cest a seznam souborů ukázané na obrázku výše)

—————


RAPT - Modify ISPE/TSPE/TEMP

Autor: Ing. František Ringmaier
GSM +420775650721
email fr@ripra.cz
Verze aplikace 1.3
Verze PDMS 12.1
Modul Design
spuštění !!loadriprarapt()

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12.1.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům rychlou změnu nebo odstranění isolační specifikace nebo tracingové specifikace a změnu teploty na všech vybraných elementech typu PIPE a jejich hierarchicky podřízených prvcích jichž se změna týká.

Požadavky

Vlastní aplikace nemá zvláštní požadavky.

Předpoklady

Předpokladem pro úspěšné používání je znalost používání PDMS.

Upozornění

Je důležité si uvědomit, že při volbě změny dojde k jejímu zapsání do všech prvků pod úrovní PIPE. Tedy pro změnudochází k odjmenování všech prvků na podřízených hladinách ne jen na první podřízené. 
Pokud používáte více aplikací z produkce Ripra s.r.o. pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ, kdy více aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.
Existují soubory využívané vícero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stále aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. Neváhejte nás v případě jakékoli nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

Pro používání aplikace RAPT - Modify ISPE/TSPE/TEMP nejsou žádná speciální doporučení.

Nápověda

Ripra aplikace jsou dodávány včetně manuálu a mají zabudován tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

 • Jméno aplikace: RAPT - Modify ISPE/TSPE/TEMP
 • Zkratka: RAPT
 • Funkce: Aplikace umožňující změnu isolační a tracingové specifikace a teploty na všech prvcích vybraných PIPEs.
 • Revize: 1.3
 • Verze PDMS: 12.1
 • Popis: Aplikaci tvoří plovoucí forma pevných rozměrů. 

Doporučené nastavení cest pro instalaci

 • /%pmllib%/ripra/icons/ico20x20/
 • /%pmllib%/ripra/rapt/
 • /%pmllib%/ripra/function/common/

Seznam souborů

 • loadriprarapt.pmlfnc
 • riprarapt.pmlfrm
 • riprajmenosouboruuformy.pmlfnc
 • ripramode.pmlfnc
 • ripraminusa.png
 • ripraplusa.png
 • ripraminus.png
 • ripraclearlist.png
 • riprapomoc.png
 • ripraapply.png
 • ripradismis.png

Změny oproti předchozí verzi

 • doplněna volba odstranění isolační specifikace ze všech vybraných prvků
 • doplněna volba odstranění tracingové specifikace ze všech vybraných prvků
 • souborové složení zachováno, při update není nutno kopírovat grafické soubory.

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadriprarapt()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu.
Po vykonání se uživateli zobrazí následující forma.

 

 

Popis formy

Vlastní forma je tvořena v horní části třemi přepínači určujícími co se bude modifikovat, které nálsedují výběrové seznamy isolačních resp. tracingových specifikací a textové pole pro vstup numerické hodnoty teploty. Za ním se nachází tři knoflíky pro práci s seznamem PIPEs určených pro modifikaci. V levém dolním rohu je knoflík spouštějící vlastní modifikaci a v pravém dolním rohu se nachází knoflík pro ukončení práce této apliakce.
Popis funkce jednotlivých knoflíků je v následující tabulce
ikona popis
přidá do seznamu prvků aktivní element
odebere ze seznamu prvků v něm vybraný prvek 
vyprázdní seznam prvků 
výkonný knoflík spouštějící vlastní běh změny isolace nebo tracingu nebo teploty
ukončení aplikace

Popis práce s aplikací

Pro práci s touto aplikací si je nutno osvojit návyky jak funguje hierarchická struktura v PDMS. 

Prvním krokem je výběr prvků určených pro provedení požadovaných změn, k čemuž slouží knoflíky . Po dokončení výběru má uživatel možnost nastavit na pomocí přepínačů volbu zda chce změnit pouze isolační specifikaci nebo tracing nebo teplotu, pžípadně libovolnou kombinaci přdešlých možností. 

Vlastní vykonání změn je vykonáno po kliknutí na knoflík . I po vykonání je seznam modifikovaných PIPE stále uchován pro případnou další změnu. Pokud uživatel chce pokračovat s jinou skupinou PIPEs pak musí nejprve vyprázdnit tento seznam.

Pro ukončení aplikace standardní cestou je třeba kliknout na .

 

Plánovaná rozšíření

 • nejsou plánována další rozšíření