RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Jelikož jsou aplikace revidovány a upravovány nemusí obsah stránek určených pro Ripra Help souhlasit s používanou verzí aplikace. 

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv informací uváděných v průvodní dokumentaci nebo publikovaných na tomto webu a to i chybných.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.

Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..

Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.

Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k občanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.

Produkty zde popsané je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.

© Ripra s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice, Česká republika.

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace

Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant.

Víceuživatelská instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud tomu tak není, je nutno tuto cestu přidat do definice.

Jednouživatelská instalace

Pro jednouživatelskou instalaci se jeví jako vhodné využít stávající lokální %PMLLIB%. Sem nasledně okopírujeme dodané soubory. Doporučujeme i s adresářem. Jelokož jde principialně o stejný postup jako u mutiuživatelské instalace, který je pouze omezen na využití jedním uživatelem, bude nadále uváděn popis mutiuřivatelské instalace.

Popis instalace

Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být nastavena v definici proměnné %PMLLIB%. 

Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. 

Běžně je dobrým zvykem definovat v proměnné %PMLLIB% tři základní cesty k aplikacím:

 • standardní firemní aplikace
 • projekční aplikace
 • uživatelské aplikace

Využitím tohoto praktickénastavení je i dána možnost volby instalace a nastavení využívání aplikace.

Pokud u ardresáře zvoleného pro instalaci tomu tak není, je nutno cestu do tohoto adresáře přidat do definice. Dále je nutno zabezpečit práva čtení a zápisu do tohoto adresáře.
Pro jednoduchou administraci a pozdější snadnou kontrolu a update aplikace doporučujeme následující strukturu.
V multiuživatelsky přístupném adresáři zahrnutém v definici proměnné %PMLLIB% vytvořit podadresář ripra a do něj rozbalit zazipovanou aplikaci. Takže výsledek by mohl vypadat cca. Takto:

Kde hlavní část každé aplikace je uložena ve svém podadresáři (raaa,...,razz). Formy, funkce, objekty a ikony využívané vícero aplikacemi jdou uloženy v podadresářích forms, functions, icons, objects.

Toto nastavení je pouze doporučené a má umožnit jednoduchou kontrolu aktuálnosti a případný update aplikací.

Další možností je na sdíleném disku vytvořit složku např. Riprapmllib a do ní rozbalit zazipovanou aplikaci. Jak je uvedeno výše, cesta do této složky pak musí být následně deklarována v evars.bat.
Hlavní část této alikace je pak uložena v podadresáři ra**, sdílené části v icons (viz základní nastavení cest a seznam souborů ukázané na obrázku výše)

—————


RARC - RiPra Application - Run Sequence Commands 
rev. 1.7 (PDMS 12.0Sp6)

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12Sp.6.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům přehlednou manipulaci s uživatelskými RSC soubory a rychlé vytváření a spuštění viceřádkových příkazů.

Požadavky

Vlastní aplikace vyžaduje mít právo čtení a zápisu (RW) do adresáře nastaveného v evar pdmsuser.

Předpoklady

Prvotním předpokladem pro úspěšné používání je alespoň základní znalost tvorby posloupnosti příkazů a v případě využití PML prvků i znalost strukturizace a uživatelské kontroly zadaného kódu.

Upozornění

Jelikož se jedná o aplikaci umožňující spouštět již uživatelem uložené posloupnosti příkazů, je nutné před každým novým použitím ověřit správnost zapsaného kódu.
Pokud používáte více aplikací z produkce Ripra s.r.o pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ, kdy více aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.
Existují soubory využívané vícero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stále aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. Neváhejte nás v jakémkoli případě nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

V momentě spuštění aplikace je uživatel dotázán, zda chce uložit práci před vlastním během jím napsané RSC aplikace. Doporučujeme vybrat volbu uložit práci před spuštěním.

Nápověda

Aplikace je sice dodávána včetně manuálu, ale má zabudovánu nápovědu tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si zde nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků a funkcí aplikace. Zároveň je tím uživateli umožněna kontrola, zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

Jméno aplikace: Run Sequence Commands
Zkratka: RARC
Funkce: Aplikace umožňující jednoduchou tvorbu a obsluhu uživatelských maker.
Popis: Dokovací forma s proměnnou šířkou a výškou hlavního vstupního pole
Revize: 1.7
Verze PDMS: 12.0 Sp6
Autor: Ing. František Ringmaier
GSM: +420775650721
Email: fr@ripra.cz
Datum: 12/2011

Základní nastavení cest

 • /%pmllib%/ripra/icons/
 • /%pmllib%/ripra/objects/
 • /%pmllib%/ripra/rarc/

Seznam souborů

 • loadriprararc.pmlfnc
 • riprararc.pmlfrm
 • riprararco.pmlobj
 • riprapum.pmlobj
 • riprapomoc.png
 • ripradismis.png
 • riprafilenew.png
 • riprafileopen.png
 • riprafilesave.png
 • riprafilesaveas.png
 • riprafiledelete.png
 • ripradopam03.png
 • riprafileprint.png
 • ripranahuc.png

Změny oproti předchozí verzi

 • rozšířena povolená délka jména pro RSC
 • změna rozložení prvků formy
 • rozšíření možnosti použití na moduly:
  • Design
  • Draft
  • Monitor
  • Spooler
  • Isodraft
  • Paragon
  • přidány RSC soubory

Souborové složení zachováno, při update není nutno kopírovat grafické soubory.

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadriprararc()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu. Po vykonání se zakotví u levého okraje forma (viz. obrázek) a do seznamu RSC jsou načtena všechna existujicí RSC a první z nich je aktivováno. Jeho jméno se zobrazí za textem Aktivní RSC: a jeho obsah c textovém poli pro zadání RSC. Pokud neexistuje žádné RSC, zobrazí se pouze forma. Automatická aktivace prvního RSC je hlavně z důvodů zamezení uživatelského opomnění aktivovat RSC a tím pak i ztráty vlastní práce. Doporučujeme mít jako první načítané RSC takové, které je využíváno cíleně jen jako dočasné testovací a velice často modifikované, hlavně pro jednorázová nebo jen dočasně se opakující běhy RSC.

Popis formy

Jedná se o dokovací formu s nastavitelnou velikostí. Vlastní forma je tvořena třemi řádky ovládacích prvků a textovým polem pro vlastní zápis posloupnosnosti příkazů.

Popis prvků formy

ovládací prvek popis
Nové RSC
Otevřít existující RSC
Uložit RSC
Uložit RSC jako
Smazat vybrané RSC
Smazat pracovní text aktivniho RSC
Vytisknout poslední uloženou verzi vybraného RSC
Nápověda
Konec aplikace
Seznam RSC souborů
Jméno vybraného RSC
Výkoný knoflík spouštějící běh vybraného RSC
   

Popis práce s aplikací

Pro práci s touto aplikací si je nutno uvědomit, že nestačí pouze zapsat jakoukoli posloupnost příkazů do vstupního pole a kliknout pro její provedení na  .
Nejprve je nutno RSC aktivovat a následně s ním pracovat.

Aktivace RSC

Aktivace založením nového RSC

Kliknutím na  se spustí proces aktivace nového RSC. V prvním kroku je nutno zadat jméno RSC. K tomuto je uživatel vyzván zobrazením následující vstupní formy:

Omezení délky jména na 18 znaků je zvoleno na základě praktických zkušeností a 18 znaků je považováno jako dostačující délka. Omezení na užití písmen bez diakritiky má praktické výhody pro přenositelnost. Mimo písmen je možno použít znak _  (podtržítko).
V případě požadavku na modifikaci délky ne kontroly diakritiky nám jej zašlete. Obojí je možno modifikovat.
V tomto případě je textové pole pro zadání RSC vyprázdněno a veškerá neuložená data z editací předchozího RSC jsou ztracena.

Aktivace otevřením RSC

Pro otevření existujícího RSC je nutno jej vybrat v seznamu RSC a následně kliknout na .
Samotné kliknutí na bez předchozího výběru vede k otevření v Seznamu RSC prvního nebo naposledy vybraného RSC, pokud existuje alespoň jedno vytvořené RSC. Když je seznam RSC prázdný nemůže logicky dojít k otevření neexistujícího RSC a tak proběhne proces vytvoření nového RSC popsaný výše.

Aktivace uložením

K tomuto druhu aktivace dojde pouze za předpokladu, že seznam RSC je prázdný. Po kliknutí na  nebo  proběhne proces založení nového RSC s tím rozdílem, že příkazy zapsané do textového pole pro zadání RSC jsou zachovány a uloženy v RSC. Tento způsob aktivace byl umožněn hlavně s ohledem na funkce Uložit RSC a Uložit RSC jako.

Uložit RSC a Uložit RSC jako

Provádí se kliknutím na nebo na  . Rozdíl mezi oběma příkazy se zdá zjevný, ale pro úplnost je zde uveden. Klikem nadojde k uložení změn v textovém poli pro RSC do aktivního RSC a toto RSC je nadále aktivní. Při kliku na dojde k uložení do nového RSC a toto nové RSC se stává aktivním, zatímco v původním RSC je uchována poslední verze uložená pomocí.
U obou funkcí se jedná o trvalé uložení obsahu textového pole pro zadání RSC do souboru mimo PDMS. Tyto soubory se nachází v adresaři RiPra, který je automaticky vytvořen na cestě specifikované v pdmsuser. Tím je v případě zájmu i výměna mezi jednotlivými uživateli.

Smazat RSC

Kliknutí na trvale odstraní obsah textového pole pro zadání RSC a také soubor nacházející se v podadresáři RiPra na cestě specifikované v pdmsuser.

Vyprázdnění textového pole pro zadání RSC

Kliknutí na provede vyprázdnění textového pole pro RSC. Veškerá předchozí neuložená data jsou ztracena. Poslední uložená data aktivního RSC lze načíst s použitím otevření vybraného RSC.

Tisk RSC

Tato funkce vyžaduje instalaci MSIE a povolený JavaSript. Po kliknutí na tato funkce primárně vytvoří webovou stránku se zdrojovým kódem uloženou jako soubor s koncovkou .html nacházející se v podadresáři RiPra na cestě specifikované v pdmsuser. Následně je spuštěn MSIE s příkazem na tisk dané stránky. Zde má uživatel možnost specifikovat tiskárnu a její nastavení nebo přerušit tisk a následně povolit nebo zakázat zavření okna prohlížeče.

Spuštění RSC

Kliknutím na dojde k spuštění RSC, což je hlavním cílem celé aplikace. Pokud uživatel v poli RSC provede nesprávný zápis kódu, může dojít bez předchozího PDMS saveworku ke škodám a proto doporučujeme odpovědět na implementovanou výzvu k provedení saveworku kladně.

Ukončení aplikace

K ukončení aplikace dojde po kliknutí na . Veškerá do RSC neuložená data jsou ztracena a aplikace končí ukrytím formy z obrazovky.

Plánovaná rozšíření

 • verifikovat pro PDMS 12.1
 • přidat základní PDMS příkazy
 • přidat základní logické prvky
 • přidat jednoduché funkce
 • odesílání RSC jako přílohu emailem