RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Ripra Help

09.06.2015 16:59

Nápověda

Každá Ripra aplikace je dodávána včetně českého manuálu a má zabudován odkaz na tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze. Jelikož jsou aplikace revidovány a upravovány nemusí obsah stránek určených pro Ripra Help souhlasit s používanou verzí aplikace. 

—————

09.06.2015 17:01

Zřeknutí se odpovědnosti a odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití popisované aplikace a i jakýchkoliv informací uváděných v průvodní dokumentaci nebo publikovaných na tomto webu a to i chybných.

—————

09.06.2015 17:03

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o. Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie. Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o.. Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti. Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k...

—————

09.06.2015 17:06

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468.

—————

09.06.2015 17:07

Instalace

Varianty instalace Vlastní instalaci Ripra aplikací je možno provést několika způsoby v závislosti na pšedpokládaném druhu využití. Uvedeme zde pouze pouze dvě z variant. Víceuživatelská instalace Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést kopii dodaných souborů do zvoleného adresáře. Cesta do tohoto adresáře musí být deklarována v definici proměnné %PMLLIB%. Tato je obvykle deklarována v souboru %PDMSEXE%\Evars.bat. Pokud tomu tak není, je nutno tuto cestu přidat do definice. Jednouživatelská instalace Pro jednouživatelskou instalaci se jeví jako vhodné využít stávající lokální %PMLLIB%. Sem nasledně okopírujeme dodané soubory. Doporučujeme i s adresářem. Jelokož jde principialně o stejný postup jako u mutiuživatelské instalace, který je pouze omezen na využití jedním uživatelem, bude nadále uváděn popis mutiuřivatelské instalace. Popis instalace Při samotné instalaci je třeba na multiuživatelsky dostupný disk provést...

—————


RAZZ - Quick Copy - rev. 1.6 (PDMS 12.1)

Autor: Ing. František Ringmaier
GSM  +420775650721
email  fr@ripra.cz
Verze aplikace 1.6
Verze PDMS 12.1
Modul  Design, Draft, (Paragon)
spuštění  !!loadriprarazz()

Obsah:

 • Úvod
 • Požadavky
 • Předpoklady
 • Upozornění
 • Doporučení
 • Nápověda
 • Popis aplikace
 • Doporučené nastavení cest pro instalaci
 • Seznam souborů
 • Změny oproti předchozí verzi
 • Instalace
 • Spuštění aplikace
 • Popis formy
 • Popis prvků formy
 • Popis vyskakovacích menu
 • Popis práce s aplikací
 • Plánovaná rozšíření
 • Odkazy

 

Úvod

Tato aplikace je napsána v PML2 a její funkčnost byla testována v PDMS verze 12.1.
Primárním cílem této aplikace je umožnit uživatelům rychlé a jenoduché kopírování jimi zvolených prvků.

Požadavky

Vlastní aplikace nemá zvláštní požadavky.

Předpoklady

Předpokladem pro úspěšné používání je znalost:

 • používání myši
 • hierarchické stuktury PDMS databázových elementů
 • využívání vyskakovacích menu.

Upozornění

Pokud používáte vice aplikací z produkce Ripra s.r.o pak při instalaci může dojít k informaci o snaze přepsat existující soubor. S největší pravděpodobností se toto bude týkat grafických souborů *.png. Jde o případ kdy vice aplikací používá tentýž grafický soubor. Pokud si nejste jisti, přepsání nepotvrzujte a proveďte kontrolu shody.

Existují soubory vyuřívané vicero Ripra aplikacemi a mohou se různit na základě postupného vývoje, proto je nutno si ověřit, zda dříve instalovaná aplikace je stale aktuální a přepsáním nedojde k jejímu znehodnocení. 

Neváhejte nás v jakémkoli případě nejasnosti kontaktovat.

Doporučení

Pro používání aplikace RAZZ – Quick Copy nejsou žádná speciální doporučení.

Nápověda

Aplikace je sice dodávána včetně manuálu, ale má zabudovánu nápovědu tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si zde nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků a funkcí aplikace. Zároveň je tím uživateli umožněna kontrola zda jím používaná verze aplikace je tou poslední a jaká vylepšení má nová verze.

Popis aplikace

Vlastní aplikaci tvoří jedna výkonná forma. Veškeré činnosti vykonávané touto aplikací jsou definovány uvnitř souboru definice formy. Uživateli je umožněna volba dockovací nebo klasické formy s vertikálním nebo horizontálním uspořádáním.
 

Doporučené nastavení cest pro instalaci

 • /%pmllib%/ripra/icons/
 • /%pmllib%/ripra/razz/


Seznam souborů

 • loadriprarazz.pmlfnc
 • riprarazz.pmlfrm
 • riprapamet01.png
 • riprapamet02.png
 • riprapamet03.png
 • riprapamet04.png
 • riprapamet05.png
 • riprapamet06.png
 • riprapamet07.png
 • riprapamet08.png
 • riprapamet09.png
 • riprapamet10.png
 • riprapamet01v.png
 • riprapamet02v.png
 • riprapamet03v.png
 • riprapamet04v.png
 • riprapamet05v.png
 • riprapamet06v.png
 • riprapamet07v.png
 • riprapamet08v.png
 • riprapamet09v.png
 • riprapamet10v.png
 • ripracopypre.png
 • ripracopyid.png
 • ripracopyidown.png
 • ripraneopakuj.png
 • ripraopakuj.png
 • ripracopysame.png 
 • ripracopyidtype.png
 • riprapomoc.png
 • ripradismis.png

Změny oproti předchozí verzi

Souborové složení zachováno, při update není nutno kopírovat grafické soubory. Provedena kontrola funkčnosti pro verzi 12.1.

 

Spuštění aplikace

Vlastní aplikace se spouští voláním: !!loadriprarazz()
Tento příkaz je po správné instalaci proveditelný jak z příkazové řádky, tak je jej možno přiřadit do menu. Po spuštění funkce je uživatel vzyván k volbě typu formy

kdy rozhoduje zda forma bude mít pevnou velikost (klik na knoflík No) nebo odsouhlasí dockovací formu (klik na knoflík Yes).
Následuje další uživatlova volba umožňující volbu zarovnání obsahu formy.

Klik na knoflík Yes provede zobrazení formy v horizontálním uspořádání a klik  na knoflík No zobrazí formu s vertikálním uspořádáním.

Na následujících obrázcích je horizontální upořádání pro dockovací a pevnou formu.

Popis formy

Jelikož aplikace umožňuje zobrazení formy s horizontálním a i vertikálním uspořádáním, je nutno předem konstatovat, že uspořádání prvků horizontální formy od leva do prava je stejné jako u vertikální formy od horního k dolnímu ovládacímu prvku a tak bude nadále uváděn jen popis pro horizontální uspořádání.

Vlastní forma je tvořena 11 přepínačí, 7 výkonnými knoflíky a vstupním textovým polem typu string. Nad 11 prvky se nachází vyskakovací menu.

Popis prvků formy

Prvek Popis
nevybrán vybrán
Paměťové knoflíky umožňující výběr elementu a jeho následné kopírování nebo přemístění. Po kliknutí se do paměti ukládá hodnota current elementu. Vlastní výkoné funkce jsou ve vyskakovacích menu.
knoflík pro vlastní kopírování současného current elementu
knoflík pro vlastní kopírování předchozího current elementu
knoflík pro vlastní kopírování hierarchicky nadřazeného elementu k identifikovanému elementu v grafickém view
 knoflík pro vlastní kopírování elementů zvoleného typu identifikovaných kurzorem v grafickém view
vstupní textové pole typu string sloužící pro zadání typu identifikovaného lementu určeného ke kopírování
přepínač určující zda se na dané místo bude kopírovat jen jeden nebo více v grafickém view identifikovaných elementú
knoflík pro vlastní kopírování elementů identifikovaných kurzorem v grafickém view
Nápověda
Konec aplikace

Popis práce s aplikací

Pro práci s touto aplikací si je nutno

 

Ukončení aplikace

K ukončení aplikace dojde po kliknutí na . Veškerá do RSC neuložená data jsou ztracena a aplikace končí ukrytím formy z obrazovky.

Plánovaná rozšíření

 • mezidatabazový include