RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Jaké je využití tzv. inteligentních textů v Draftu?

01.02.2013 16:58

Při vytváření výkresové dokumentace v PDMS modulu Draft lze využít v rámci popisků a kót tzv. inteligentních textů. Za inteligentní texty považujeme takové texty, které automaticky ziskavaji informace z jiných databázových prvků. Nejčastějším využitím je propojení k elementu z designové databáze, ale lze využít i draftovou a katalogovou databázi.

Zdrojové databáze

 • designová databáze
 • katalogová databáze
 • draftová databáze

Výhodou inteligentních textů je přenos informace z jiného prvku. Klasickým příkladem může být vytváření plánů rozmístění zařízení nebo instrumentů. Klasickou ukázkou je příklad kdy dojde ke změně názvu například čerpadla v designu, pak po provedení update annotation v draftu nedojde u popisků bez inteligentniho textu k žádne změně a uživatel musí modifikovat všechny tyto texty manálně. Ale u popisku s inteligentnim textem odkazujicím na jméno čerpadla dojde k jeho přestavení na novou hodnotu automaticky.

Výhody využití inteligentních textů

 • pokud jsou modifikována data v libovolné ze tří výše uvedených databází pak po aktualizaci výkresu budou hodnoty inteligentních textů automaticky získány nové správné hodnoty a ty zobrazeny na výkrese.
 • Uživatel nemusí procházet příslušnou databází, načítat data, vracet se do databáze DRAFT a ručně zadávat data.
 • Stejný inteligentní textový řetězec s vloženými kódovými hesly lze mnohokrát použít k generování textových řetězců, které jsou podobné ve formátu, avšak vlastní výstupní hodnoty jsou odlišné.

Atributy pro užití inteligentních textů

 • DMTX - hodnota kótovacího textu (dimension line text)
 • PLTX - hodnota textu uváděného na vynášecí čáře kóty (projection line text)
 • BTEX - popisový text v prvcích GLAB nebo TEXP, TXTM
 • ATEX - obdoba BTEX v prvku SLAB
 

Dle určení se můžeme setkat s využitím inteligentních textů:

 • při tvorbě popisků v prvcích
  • GLAB (BTEX)
  • SLAB (ATEX)
  • TEXP (BTEX)
  • TXTM
 • při tvorbě kót
  • LDIM (DMTX, PLTX)
   • DPPT (DMTX, PLTX) 
   • DPBA (DMTX, PLTX)
   • DPOI (DMTX, PLTX, nemá ale přímou vazbu k designovému elementu)
  • ADIM (DMTX, PLTX)
   • ADIR (DMTX, PLTX)
   • APPT (DMTX, PLTX)
   • DPPT (DMTX, PLTX)
   • DPOI (DMTX, PLTX, nemá ale přímou vazbu k designovému elementu)
  • RDIM (DMTX)
  • PDIM (DMTX)

Inteligentni text používá pro vlastní kód textový řetězec začínající #. Například: #NAME

Obecný tvar je:

#AAAA + ^BB + [i,j] + + (Cn:m)(P/z:y)  kde:

 • #AAAA - je vlastní kód nebo jméno atributu resp. UDA
 • ^BB - je vlastní subkod používaný za #PK
 • [i,j]  - udává pozici prvku v poli
 •  - datový kvalifikátor umožňující odkaz na atribut konkrétního elementu nebo typu
 • (Cn:m)(P/z:y) - vytvoření podřetězce

Kódy dělíme do základních šesti skupin:

 1. Kódy které asociují data s designovými a katalogovými komponentami pomocí atributu DDNM v draftových prvcích.
 2. Kódy které asociují data s draftovými komponentami
 3. Kódy pro vlastní dimenzování
 4. Kódy pro zpřístupnění UDA
 5. Kódy pro zpřístupnění administrativních dat
 6. Kódy se speciální funkcí

Asociování dat s informacemi v designových nebo katalogových databázích pomocí atributu DDNM

V draftu lze použít všechny atributy z designových nebo katalogových databází. Lze takto zpřístupnit informace z jakéhokoliv designového elementu, dokonce nemusí být ani součástí drawlistu. V následující tabulce je několik příkladů použití.

kód popis
#SITE vypíše jméno SITE nadřazené referenčnímu elementu
#BRAN vypíše jméno BRANCH nadřazené referenčnímu elementu
#POS vypíše 3D pozici referenčního elementu (W12250 N7890 U3120 )
#POSE vypíše pozici ve směru East referenčního elementu mimo komponent SCTN a STWALL (E965 nebo W250)
#POSN vypíše pozici ve směru North referenčního elementu (N2250 nebo S945)
#POSU vypíše pozici ve směru Up referenčního elementu (U25365 nebo D3500)
#HPOS vypíše 3D pozici Head pro typ referenčního elementu BRAN nebo HANG
#TPOS vypíše 3D pozici Tail pro typ referenčního elementu BRAN nebo HANG
#POSS vypíše 3D pozici Start pro typ referenčního elementu SCTN nebo STWALL
#POSE vypíše 3D pozici End pro typ referenčního elementu SCTN nebo STWALL, pokud j
#POS+ vypíše 3D pozici referenčního elementu bez udání směrů (-12250 +7890 +3120 )

 Načítání dat z Ppointů

Pro načtení dat z Ppointů se obecně využije kódu: #Pnxa kde:

 • n = číslo Ppointu nebo A pro vstupní resp. L pro výstupní Ppoint
 • x = POS, DIR, BOR, BOP, TOP nebo CON 
 • a = prázdné, E, N nebo U (platné pouze pro x = POS, BOP nebo TOP) 

Pro Ppointy existuje optimalizace pomocí znaku ^. Tím lze dosáhnout vazby na identifikovaný point přiřazený atributu NPPT. U optimalizovaných řešení je při používání změny reference DDNM nutno zkontrolovat, zda nově asociovaný element má specifikovaný Ppoint nebo nastavit správný Ppoint v NPPT.

kód popis
#P3BOR vypíše průměr P3pointu, běžně užívané s referenčním elementem typu TEE nebo OLET
#PLBOPU vypíše pozici BOP (spodek trubky) ve směru U danou Leav Ppointem, běžně užívané s referenčním elementem pod BRAN nebo HANG
#P1POS vypíše 3D pozici P1pointu referenčního elementu
#P2^POS vypíše 3D pozici P2pointu referenčního elementu, špatný pokus o optimalizované řešení
#P^POS vypíše 3D pozici Ppointu referenčního elementu definovaného v atributu NPPT,správné optimalizované řešení

Načítání dat z Pline 

Pro načtení dat z Pline se obecně využije kódu: #PKa^b kde: 

 • a = nic nebo Pline jméno (#PKNA), v případě že není uvedeno, bere se údaj pro určení Pline z atributu PKEY
 • b = specifikuje atribut Pline
kód popis
^DIR vypíše směr Pline
^POSS vypíše 3D pozici Start Pline referenčního elementu
^POSSE vypíše pozici Start Pline ve směru East referenčního elementu
^POSSN vypíše pozici Start Pline ve směru North referenčního elementu
^POSSU vypíše pozici Start Pline ve směru Up referenčního elementu
^POSE vypíše 3D pozici End Pline referenčního elementu
^POSEE vypíše pozici End Pline ve směru East referenčního elementu
^POSEN vypíše pozici End Pline ve směru North referenčního elementu
^POSEU vypíše pozici End Pline ve směru Up referenčního elementu
^PKDI vypíše 3D pozici pointu posouvaného po Pline, jehož vzdálenost od Start je definována v atributu PKDI ( pokud PKDI je 0, pak se jedná o pozici Start, pokud je 1 pak se jedná o pozici End)
^PKDIE vypíše pozici ve směru East pointu posouvaného po Pline, jehož vzdálenost od Start je definována v atributu PKDI
^PKDIN vypíše pozici ve směru North pointu posouvaného po Pline, jehož vzdálenost od Start je definována v atributu PKDI
^PKDIU vypíše pozici ve směru Up pointu posouvaného po Pline, jehož vzdálenost od Start je definována v atributu PKDI

Několik příkladů:

 • #PKNA^POSS - vrací pozici počátku Pline NA 
 • #PK^DIR - vrací směr Pline nastavené v atributu PKEY
 • #PK^PKDI - vrací pozici na Pline nastavené v atributu PKEY a to v vzálenosti "procentuelní" vdálenosti nastavené v atributu PKDI. (PKDI = 0 pozice start vybrané Pline, PKDI = 0.5 pozice středu vybrané Pline, PKDI = 1 pozice end vybrané Pline). 
 • #PKTOS^POSEU - vrací výškovou pozici konce pro Pline TOS 
 • #PKTOS^POSEU+  - totéž jako předchozí jen výstup je formátován do pozice ‘+/-’ 
 • #DERPOS[a] - udává pozici PJOI, FITT nebo SNOD, kde a = N pro souřadnice severu, E pro souřadnice východu a  U pro výškové souřadnice

Načtení dat z datasetů katalogové databáze 

Pro načtení informací z katalogových datasetů je využíván dvoudílný přikaz typu: #attribute^qualifier

Přiklad: 

 • #PROPERTY^WIDTH - vrací hodnotu nastavenou datasetu WIDTH
 • #PRTITLE^WIDTH - vrací Title datasetu WIDTH
 • použití PRDEFAULT a PRPURPOSE a jejich nastavení je obdobné.
 • první řást příkazu může být minimálně 4 znaky dlouhá
 • hodnoty v PROPERTY jsou dle přednastaveného typu (distance nebo průměr) v PTYPE atributu příslušného prvku DDTA (nebo DDAT) nastaveného na DIST nebo BORE .

Asociování dat s informacemi v draftových databázích 

Lze asociovat všechny atributy draftových databází. K navigaci na požadovaný element lze využít kvalifikátoru FROM. Obecně platí že atribut ABCD  popisovaného elelmentu je volán kódem #ABCD. 

Příklad: 

 • #VIEW - jméno hierarchicky nadřazeného elementu typu VIEW
 • #DRWG - jméno hierarchicky nadřazeného elementu typu DRWG

Lze samozřejmě zpřístupnit i informace z atributů jednotlivých draftových elementů.

Přiklad: 

 • #AUTH  - vrací autora výkresu z DRWG 
 • #DTITL - vrací hodnotu atributu TITL  z DRWGD
 • #STITL - vrací hodnotu atributu TITL z SHEE
 • #VTITL - vrací hodnotu atributu TITL z VIEW
 • #TITL
Následující inteligentní texty načítají data z prvního elementu typu REVI v SHEEt listu.
 • #APPR Approve 
 • #APDT Approval date 
 • #RVSN Revision 
 • #RVDT Revision date 
 • #RVAU Revision author 

K načtení dat z specifikované REVI lze použít kvalifikátor. REVI element lze specifikovat jménem například #RVAU nebo lze použít pseudo-referenční pole atributů SREVAY a DREVAY například: #RVDT generující revizní datum z druhé revize na sheetu, #APPR vrací hodnotu pro toho kdo schválil výkres třetí revize.

Kódy pro vlastní dimenzování 

Nejdůležitějším inteligentním textem při dimenzování a to jak lineárním, tak úhlovém jsou kody #DIM a #DEF, kde:

 • #DIM - vrací hodnotu vzdálenosti vypočtené z zvolených kritérii
 • #DEF - vrací hodnotu ve formátu kódu definovanou na horní úrovni.

Elementy a jejich atributy pro implementaci inteligentního textu

 • LDIM (DMTX, PLTX)
  • DPPT (DMTX, PLTX)  - vazba k designu přes DDNM
  • DPBA (DMTX, PLTX) - vazba k designu přes DDNM
  • DPOI (DMTX, PLTX) - nemá ale přímou vazbu k designovému elementu)
 • ADIM (DMTX, PLTX)
  • ADIR (DMTX, PLTX) - vazba k designu přes DDNM
  • APPT (DMTX, PLTX) - vazba k designu přes DDNM
  • DPPT (DMTX, PLTX) - vazba k designu přes DDNM
  • DPOI (DMTX, PLTX) - nemá ale přímou vazbu k designovému elementu
 • RDIM (DMTX) - vazba k designu přes DDNM
 • PDIM (DMTX) - vazba k designu přes DDNM

Inteligentní text #DIR udává směr vynášecí čáry u ADIR. 

Příklad inteligentních textů užívaných v PLTX u LDIM a jejich members:

 • #DIMPOS - 3D pozice 
 • #DIMPOSE - pozice ve směru East
 • #DIMPOSN - pozice ve směru North
 • #DIMPOSU - pozice ve směru Up
 • #DIMPOSDD - pozice ve směru koty, například pokud je kótovací směr North pak vrací pozici ve směru North stejnou jako  #DIMPOSN, pokud směr není jeden z hlavních směrů, vrací 3D pozici jako #DIMPOSa chybové hlášení (64,399) ¨/ldim-name: Dimension direction not orthogonal, so unable to calculate single coordinate for codeword #DIMPOSDD¨ .

Kódy pro zpřístupnění UDA 

Informace uložené v UDA atributech jsou pžístupné kódem ve formátu: #:uda_name. Například: #:UDA1 

Pro informace z UDA platí stejná pravidla jako pro ostatní standardně definované atributy. 

Kódy pro zpřístupnění administrativních dat 

Základní kódy inteligentních textů pro administrativní data jsou:

 • #ADATE  - Datum ve formátu mm/dd/yyyy, např. 09/30/1998
 • #BDATE - Datum ve formátu dd/mm/yyyy, např. 30/09/1998 
 • #CDATE - Datum ve formátu dd mon yyyy, např. 30 Sep 1998 
 • #ADATEX - Datum ve formátu mm/dd/yy, např. 09/30/98 
 • #BDATEX - Datum ve formátu dd/mm/yy, např. 30/09/98 
 • #CDATEX - Datum ve formátu dd mon yy, např. 30 Sep 98 
 • #DFDATE - Datum ve formátu specifikovaném v DATEFOrmat atributu z DEPT nadřazenému CE. 
 • #TIME - systémový čas ve formátu hh:mm:ss, e.g. 09:07:57 
 • #SYSUSE - user systémové jméno 
 • #PROJECT^NUMBER - číslo projektu
 • #PROJECT^NAME - jméno projektu
 • #PROJECT^DESCRIPTION - popis projektu
 • #PROJECT^MESSAGE - projekční zpráva
 • #PROJECT^CODE - kód projektu

Nastavení atributu DATEFOrmat na prvcích  DEPT nebo LIBY

Lze takto kontrolovat nastavení formátu zobrazení hodnot atributu DATE (z DRWG) a RVDT (z REVI) které jsou automaticky generovány. DATEFOrmat lze nastavit do:

 • DDMMYYYY - vrací ekvivalentní formát kódu ADATE 
 • DDMMYY - vrací ekvivalentní formát kódu ADATEX 
 • MMDDYYYY - vrací ekvivalentní formát kódu BDATE 
 • MMDDYY - vrací ekvivalentní formát kódu BDATEX 
 • DDMONYYYY - vrací ekvivalentní formát kódu CDATE 
 • DDMONYY - vrací ekvivalentní formát kódu CDATEX

Kódy se speciální funkcí

Textový template 

Kód #T umožňuje pžístup k textu definovanému v TXTM (Text Template element). Na tento textový template může být odkazováno z ostaních draftových elementů. Na příklad: #T/TEM24 #T lze použít v PLTX  nebo DMTX atributu kóty nebo kótovacího bodu nebo v atributu BTEX popisky GLAB případně ATEX pro SLAB nebo přímo v textovém primitivu TEXP. Kód #T/name nesmí být použit během definice v TXTM neboť by to mohlo vést k recursivě. 

 

 

—————

Zpět