RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Kriteria pro výběr odvaděčů kondenzátu

14.11.2012 15:27

Následující kritéria jsou nejdůležitější pro výběr odvaděčů kondenzátu na danou aplikaci. Nejsou seřazena podle důležitosti, neboť ta je pro každou aplikaci jiná.

 1. Odolnost proti mrazu
  • odvaděč musí odolávat proti mrazu v případě jeho použití ve venkovním prostředí. Těleso odvaděče nesmí prasknout následkem velkého rozdílu teplot uvnitř a na vnějším povrchu odvaděče. Pro takovéto aplikace v tělese nesmí zůstat kondenzát. Nejlepšími odvaděči do mrazivých podmínek jsou termostatické odvaděče kondenzátu kapslové, termodynamické a bimetalové. Plovákové nebo zvonové odvaděče nesmí být do takových podmínek instalovány, protože v nich zůstává po odstavení voda.
 2. Možnosti instalace do různých poloh
  • některé odvaděče mohou být namontovány pouze do odpovídajících potrubí. Například termodynamický odvaděč kondenzátu vy měl být namontován do horizontální polohy pro zajištění dlouhé životnosti. Rovněž tak některé plovákové odvaděče musí být namontovány do horizontálních potrubí.
 3. Schopnost odvzdušňovat
  • odvaděče zvláště na parních potrubích musí být schopny dobře odvzdušňovat, protože v potrubí se nachází hodně vzduchu. V opačném případě mohou selhávat nebo mohou být vzduchem zablokované.
 4. Odolnost proti vodnímu rázu
  • odvaděče musí odolávat vodnímu rázu, který hrozí hlavně při najíždění, ale i při prudkých změnách provozu parokondenzátního systému. Řeší se odolností konstrukčních prvků proti vodnímu rázu
 5. Průtok
  • odvaděče, zvláště pak ty o velkém DN musí být schopné odvést všechen vzniklý kondenzát, jinak by nahromaděný kondenzát mohl zničit potrubí, zařízení, závěsy, podpory a pod. Dále by došlo k omezení výkonu zařízení po jeho zaplavení.
 6. Schopnost tepelné výměny
  • termostatické odvaděče kondenzátu, které odvádí podchlazený kondenzát neumožňují pohotovou tepelnou změnu a nemohou být proto instalovány na zařízení přehřáté páry. Jinak hrozí, že budou zablokovány a mohou způsobit vážné problémy např. na parních turbinách apod.
 7. Citlivost na zpětný tlak za odvaděčem
  • termodynamické odvaděče kondenzátu nesmí být namontovány na místa s protitlakem vyšším než 80% vstupního tlaku do odvaděče. V takových případech by u nich docházelo k selhání. Zůstávaly by buď v otevřené nebo uzavřené poloze po celou dobu provozu.
 8. Odolnost proti korozi
  • vnitřní součásti odvaděčů kondenzátu musí být z nerezové oceli. V mnoha případech s důvodu korozivního prostředí musí být i těleso z nerezi.

Pro některé aplikace je proveden výběr odvaděčů v následující tabulce

Volba odvaděče kondenzátu podle aplikací

  nejlepší dobrý výborný
HLAVNÍ PARNÍ POTRUBÍ   TD TS FT
DOPROVODNÁ POTRUBÍ   TS BT TD
NÁDRŽE
 • zásobní nádrže
 • nádrže s olejem
 • výparníky
 • směšovače
 • palivové nádrže
 • předehříváky
FT TS3 -
TOPNÁ ZAŘÍZENÍ
 • topné jednotky
 • sušice
 • sušárny
 • vytápění skleníků
TS FT TS3
PÁNVE
 • dvouplášťové pánve
 • výklopné kotle
 • várny pivovarů
 • cukrovinkové kotle
 • sýrové kotle
 • topné hady
FT TS3 TS
VÝMĚNÍKY TEPLA
 • nádrže elektrolytického pokovení
 • ohříváky topného oleje
 • ohříváky vody
FT TS3 -
SUŠÍCÍ VÁLCE
 • papírenské válce
 • sušiče celulózy
 • rotační sušiče
 • kalandry
FT TS3 -
LISY
 • lisy na překližku
 • cihlářské lisy
 • lisy na pneumatiky
 • sušiče mléka
TS TD BT
PECE
 • autoklávy
 • bubnové sušiče
 • sterilátory
FT TS BT
ŽEHLIČKY
 • manuální žehličky
 • žehlící lisy
TS FT TD
TURBINY   TD BT -

Vysvětlivky:

 • TS - termostatický odvaděč kondenzátu
 • TS3 - termostatický odvaděč kondenzátu se třemi kapslemi
 • TD - termodynamický odvaděč kondenzátu
 • BT - bimetalový odvaděč kondenzátu
 • FT - plovákový odvaděč kondenzátu

Důležité zásady pro výběr odvaděčů kondenzátu

Pro optimální výsledky výběru a dimenzování odvaděče kondenzátu pro danou aplikaci doporučujeme zvolit následující postup:

 1. Vyberat nejlepší nebo alternativní typ odvaděče kondenzátu pro daný případ z předchozí tabulky.
 2. Vstupní tlak do odvaděče je dán tlakem páry v parním prostoru. Průtok odvaděčem je dán množstvím vzniklého kondenzátu, které se určuje výpočtem.
 3. Diferenční tlak - rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem lze snadno spočítat, ale pokud je kondenzát zvedán např. na most, je nutno překonání této výšky započítat do výstupního tlaku.
 4. Maximální teplota na odvaděči je dána maximální teplotou páry.
 5. Velikost odvaděče kondenzátu (DN) je dána jeho průtokem. Z důvodů vyššího množství kondenzátu při najíždění se navrhující odvaděče kondenzátu s koeficientem bezpečnosti pro jednotlivá zařízení:
  1. potrubí k = 3
  2. rozdělovače k = 3
  3. parní registry k = 1,2 - 1,5
  4. ohřívače vzduchu k = 1,3 - 1,5
  5. výměníky tepla k = 1,5 - 2
  6. topné hady k = 1,8 - 2
  7. ohřívací zásobníky horké vody k = 1,8 - 2
 6. Vypočítanou spotřebu páry, která se rovná průtoku kondenzátu přes odvaděč násobíme výše uvedeným příslušným koeficientem a na tuto hodnotu dimenzujeme pro daný tlak odvaděč kondenzátu.

Expandovaná pára

Po změně tlaku horkého kondenzátu nebo vřící vody z vyšší hodnoty na nižší se část vody vypaří v podobě expandované páry. Expandovaná pára může být v případě že je kondenzát odváděn do otevřené nádrže (otevřený kondenzátní okruh) zdrojem tepelných ztrát a příčinou vysoké spotřeby doplňovací vody do parokondenzátního okruhu. Poměrné množství expandované páry vyjádřené v % lze určit ze vztahu:

% expandované páry = (( h1 - h2 ) : r2 ).100

kde:

 • h1....... tepelný obsah kondenzátu (vody) před expanzí
 • h2....... tepelný obsah kondenzátu po expanzi
 • r2....... výparné teplo páry na tlaku po expanzi

 

—————

Zpět