RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


LIST a jeho využití

11.12.2013 19:30

LIST aneb seznam vybraných prvků.

Jde o dočasnou sbírku prvků (pole), na kterých mohou být prováděny činnosti, které mají vliv na všechny databázové komponenty uvedené v seznamu. Tím pádem je nutno zvážit, které pžíkazy mohou být vykonány.

Aktuální seznam je zobrazen v rozbalovacím seznamu na panelu nástrojů Default, který obsahuje následující prvky:

Getwork
Savework
přidá aktivní databázový prvek do grafického view
odebere aktivní databázový prvek z grafického view
vytvoří nebo modifikuje list
vzbraný aktivní list, pokud žádný není je nápis "No list"
odatraní (smaže) aktivní databázový prvek

Vytvoření Listu

Nejjednoduší metoda jak vytvořit List je kliknout na ikonu nebo v hlavním menu Utilities kliknout na submenu Lists... obojí otevře následující formu.

Tato forma má nastavitelnou velikost a tak umožňuje uživateli komfortní přehled o přidávaných elementech. Horní Menu má pak následující skladbu

Popis funkcí jednotlivých prvků menu bude následovat. Nyní však popíšeme další krok na cestě k vytvoření Listu. V menu Add klikneme na pátý řádek LIST... a otevře se nám forma Create List pro zadání identifikačního popisu vytvářeného Listu.

Jak je patrno na obrázku, je možno v popisu používat i mezery. Po kliknutí na knoflík OK se vytvoří prázdný List s zadaným popisem a přidá se do nabídky jak v panelu nástrojů Default, tak i formě Lists/Collections. Logicky je vyžadována jednoznačnost popisu, tudíž nelze vytvořit dva Listy se stejným popisem.

Speciáním případem vytvoření Listu je jeho definování přímo z seznamu uživatelem nárokovaných databázových prvků. Tento je vytvořen po kliknutí na Current Claimlist v menu Add a je automaticky pojmenován claimlist* kde * nahrazuje číslo 1,2,...

Odstranění Listu ze seznamu Listů

Pro odstranění Listu ze seznamu Listů je v menu Remove určen sedmý řádek List. Po kliknutí se odstraní právě aktivní List ze seznamu. Toto ale neznamená jeho úplnou ztrátu. Zde se právě projevuje vlastnost toho, že všechny Listy jsou ukládány v jednom souboru. Právě první menu Control obsahuje na prvním řádku příkaz Save umožňující uložení všech aktuálně vytvořených Listů, na druhém příkaz Restore pro načtení všech naposledy uložených Listů a na třetím Close uzavírající formu.

Uložení všech vytvořených listů

Pro ukládání Listů vytváří PDMS v adresáři %pdmsuser% soubor s extenzí svl. Při kliknutí na menu Control - příkaz Save dojde k přepisu původního souboru.

Načtení všech uložených Listů

Pro načtení uložených hodnot Listů využijeme menu Control a na druhém řádku příkaz Restore. Pokud již pracujeme s nějakým otevřeným Listem a načítáme hodnoty všech naposledy uložených Listů a některé popisy Listů se shodují, pak obdržíme výzvu:

Jak je z textu patno, rozhodujeme o přepsání právě užívaných hodnotami naposledy uloženými. Toto řešení má jak své odpůrce, tak zastánce. Asi nejjednoduší by bylo doplnit o možnost volby porovnáním a případné změny popisu.

Naplnění obsahu Listu 

Po vytvoření je nutno také mít možnost upravovat obsah vybraného Listu. Tady je zvláště nutné dbát na to, zda chceme provádět trvalou nebo jen dočasnou změnu.

Přidávání komponent do obsahu Listu

Pro přidávání do vybraného Listu slouží první čtyři řádky menu Add.

CE přidává do vybraného Listu právě aktivní element
CE Members přidává do vybraného Listu všechny hierarchicky podřízené prvky aktivnímu prvku
Identified přidává do vybraného Listu všechny v grafickém view identifikované prvky, výběr se ukončuje stiskem klávesy ESC
Selection... otevře formu pro nastavení výběrových kritérii a následně přidá vybrané prvky do aktivního Listu.

Odebírání komponent z obsahu Listu

Pro odebírání z vybraného Listu slouží prvních šest řádků menu Remove.

CE odebírá z vybraného Listu právě aktivní element
CE Members odebírá z vybraného Listu všechny hierarchicky podřízené prvky aktivnímu prvku
Identified odebírá z vybraného Listu všechny v grafickém view identifikované prvky, výběr se ukončuje stiskem klávesy ESC
from List odebírá z vybraného Listu právě vybraný prvek Listu
All odebere veškerý obsah Listu, ale neruší List, který zůstává nadále jako prázdný
Selection... otevře formu pro nastavení výběrových kritérii a následně odebere vybrané prvky aktivního Listu.

Přepínač Highlight

Aktivováním přepínače Highlight dojde k změně barevného zobrazení v grafivkém okvě u prvků obsažených v aktivním Listu. Jsou zobrazeny nastavenou zvýrazňovací barvou. Po deaktivování dojde k opětovnému zobrazení dle původního barevného nastavení.

Výběrové pole Format

Toto pole se dá využít k nastavení zobrazení informací v Listu. Lze zobrazit jméno nebo popis nebo oboje.

Name v Listu jsou zobrazena jména přidaných elementů
Description v Listu jsou zobrazeny popisy přidaných elementů
Name +  Desc. v Listu jsou zobrazeny jména přidaných elementů následovaných jejich popisem uzavřeným v závorkách

Příkazové pole a výkonný knoflík

V dolní části formy je umístěno příkazové pole a výkonný knoflík. Jak sám název napovídá jedná se o pole do něhož lze zadat příkaz, který se následně provede nad všemi prvkz aktivního Listu. Lze jej provádět opakovaně.

Je velice důležité si uvědomit, které příkazy lze aplikovat na prvky obsažené v aktivním Listu.

—————

Zpět