RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Popis prvků pro tvorbu equipmentu - 1. Subequipment

16.01.2014 15:10

Funkce prvku

Subequipment, dále jen SUBE umožňuje uživateli definovat ucelenou část zařízení do jednoho celku. Umožňuje tedy definici zařízení, které mají být spojené pod stávající zařízení (EQUI).

Příklad:

EQUI je zařízení typu čerpadlo viz. obrázek, které se skládá z několika ucelených částí.

  1. spirální skříň
  2. oběžné kolo
  3. hřídel uložená v ložiscích v kozlíku čerpadel
  4. spojka s krytem
  5. základová fréma společná pro čerpadlo i elektromotor
  6. elektromotor

Toto uspořádání přímo vybízí k tvorbě 3D modelu zařízení po částech. Pro vlastní modelování je tak vhodné vytvožit nejprve vlstaní strukturu EQUI skládající se z SUBE.

Dalším důvodem pro využití SUBE je možnost oddělení prvků reprezentujících vlastní model od prvků reprezentujících obstrukční místa.

Vytvoření prvku

Pro vlastní tvorbu SUBE je v PDMS několik několik možností. Popíšeme dvě základní. Vždy je předpokladem, že aktivním hierarchickým elementem je EQUI nebo jemu podřízený prvek.

Využití základního menu pro vytvoření SUBE

První základní možnost představuje využití vlastní PDMS aplikace pro tvorbu SUBE nacházející se v menu Create pod odkazem Sub-Equipment...

Tím je vyvolána následující forma umožňující uživateli zadat jméno SUBE a jeho pozici. V řádku Wrt (with respect to) je standardně načteno jméno EQUI nebo jeho refno pokud není pojmenován. Je doporučeno pozicovat Sube právě s ohledem k EQUI, ale i zde může uživatel zvolit jiný element. I zde může uživatel využít při zadávání jména zkráceného zápisu pomocí znaku ^ reprezentujícího jméno EQUI. Například pro EQUI se jménem /PUMPA-031 lze zadat pouze ^/MOTOR a po stisku klávesy Enter je automaticky jméno upraveno na /PUMPA-031/MOTOR. I zde platí pravidlo o doplnění chybějícího prvního /.

Využití příkazové řádky pro vytvoření SUBE

Druhou základní možnost představuje využití příkazové řádky. Pro předchozí příklad by tedy zápis do příkazové řádky mohl vypadat následovně:

NEW SUBE /PUMPA-031/MOTOR AT E 0 N 500 U 0 WRT /PUMPA-031

Pro vytvoření SUBE stačí zadat pouze první dvě slova NEW SUBE z předchozí ukázky. Třetí slovo /PUMPA-031/MOTOR určuje jméno SUBE a výraz AT E 0 N 500 U 0 WRT /PUMPA-031 určuje umístění vůči vladnímu EQUI.

Atributy SUBE

Atribut Popis
Name jméno SUBE
Lock určuje možnost modifikace (zamčeno/odemčeno)
Description popis
Function funkce
Purpose předdefinovaná sequence znaků vyjadřující účel zařízení
Number identifikační číslo
Area umístění
Usrweight uživatelem zadaná hmotnost
Usrwweight uživatelem zadaná tzv. mokrá hmotnost*
Usrcogravity uživatelem zadané těžiště
Usrwcogravity uživatelem zadané tzv. mokré těžiště*
Uwmtxt uživatelem hmotnostní poznámka
Position pozice
Orientation orientace
Built určuje zda již je nebo instalováno (True/False)
Ispec izolační specifikace
Dscode konstrukční předpis
Ptspec nátěrová specifikace
Inschedule plán kontrol a údržby
Skey určuje symbol zobrazovaný isodraftem
StlRef odkaz na připojenou ocelovou konstrukci
Desparam Designove parametry, lze využívat při definici vlastních prvků
Spref reference do katalogu, pro uživatelskou tvorbu má hodnotu Nulref
Mdsysf Pole referenčních konstrukčních prvků

* jelikož se většina tlakových zkoušek provádí vodou, tak i pro zařízení u nichž během provozu nedochází k naplnění kapalinou je důležitým faktorem jejich celková hmotnost včetně kapaliny a proto se zavádí pojem "mokrá hmotnost" a "mokré těžiště".

—————

Zpět