RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Třídění ocelí

14.11.2012 15:46

Oceli lze třídit dle mnoha kritérii. Nejběžnější třídění se provádí dle:

 • způsobu výroby
 • struktury oceli
 • možnosti technologického zpracování
 • charakteristických vlastností
 • chemického složení

Třídění ocelí dle způsobu výroby

 • Ocel konvertorová je vyráběna v kyslíkových konvertorech případně s následnou mimopecní rafinací (neuklidněná, polouklidněná, uklidněná)
 • Elektroocel je vyráběna v elektrických obloukových pecích s následnou mimopecní rafinací vakuováním nebo v pánvové peci.
 • Ocel přetavená je ocel vyrobená v konvertorech nebo v el. obloukové peci, následně přetavená ve vakuu nebo podrafinační struskou pro zlepšení čistoty a homogenity.
 • Ocel vyrobená práškovou metalurgií tj. rozprašováním tekuté oceli ve vakuu nebo v inertním plynu. Prášek je následně isostaticky lisován na polotovar k dalšímu tváření nebo do tvaru součásti.

Třídění dle struktury oceli

 • Oceli feritické jsou oceli kde ve struktuře převažuje ferit. Oceli s velmi nízkým obsahem C. V chem. složení převládají feritotvorné prvky (Cr, Si). Nejsou kalitelné.
 • Oceli perlitické jsou oceli kde strukturu tvoří směs feritu a cementitu (karbidu Fe). Patří sem většina nízko a středně legovaných konstručních ocelí. Uhlíkové oceli s vyšším obsahem C. Jsou kalitelné.
 • Oceli martenzitickéjsou oceli kdy po ohřevu na kalicí teplotu vzniká austenit, který se následným rychlým ochlazením přemění na martenzit resp. bainit
 • Oceli austenitickéjsou oceli kde ve struktuře převládá austenit i za normálních teplot. V chem.složení převládají austenitotvorné prvky. (Ni, Mn, N). Nejsou kalitelné a jsou nemagnetické.
 • Oceli duplexníjsou oceli jejichž strukturu tvoří ferit a austenit ve stejném tj. 50% podílu.

Třídění dle možnosti technologického zpracování

 • Oceli pro ploché výrobky k tváření za studena jsou oceli s nízkým obsahem C a oceli mikrolegované s vysokými plastickými hodnotami.
 • Oceli zušlechtitelné a povrchově kalitelné jsou oceli k zušlechťování, cementování, nitridování a k povrchovému kalení např. indukcí.
 • Oceli vytvrditelné jasou oceli obsahující prvky schopné vytvářet fáze, které se při definovaných teplotách vylučují a zpevňují strukturu oceli (precipitační vytvrzování). Po vytvrzení dojde ke zvýšení pevnosti a meze kluzu.
 • Oceli pro objemové tváření za studena jsou oceli vhodné k pěchování a protlačování za studena. Používají se ve stavu žíhaném na globulární cementit s nízkou pevností.

Třídění dle charakteristických vlastností

 • Nelegované oceli běžné a vysoké pevnosti jsou oceli pro výrobu ocelových konstrukcí z tvarové oceli. Kriteriem použitelnosti je hodnota meze kluzu a svařitelnost.
 • Oceli otěruvzdorné jsou oceli s vysokou pevností nebo schopností zpevňovat povrch během exploatace. Typickým výrobkem jsou otěruvzdorné plechy.
 • Oceli se zvýšenou odolností priti atmosferické korozi jsou oceli se zvýšenými obsahy P,Cu a Ni nejčastěji pro výrobu ocelových konstrukcí bez nutnosti protikorozních nátěrů.
 • Oceli automatové jsou oceli se zlepšenou obrobitelností, legované S, Pb případně dalšími prvky zlepšujícími obrobitelnost.
 • Oceli pro nízké teploty jsou nejčastěji na bázi Ni použitelné dle druhu až do teplot - 160oC
 • Oceli korozivzdorné odolávají atmosferické korozi a chemickým činidlům. Oceli s vysokým obsahem Cr a Ni dále legované Mo a Cu.
 • Oceli žáruvzdorné jsou odolné proti opalu v různých prostředích až do teplot 1200oC. Vyznačují se vysokými obsahy Cr a Ni. Dále bývají legovány Si a Al.
 • Oceli žárupevné snášejí dlouhodobé zatížení při teplotách až 550oC. Jsou legovány Cr,V,Mo,W. Zaručuje se mez kluzu při zvýšených teplotách a tzv. hodnoty meze tečení.
 • Oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi jsou oceli s definovaným elektrickým odporem, tepelnou roztažností, magnetickými vlastnostmi a pod.

Třídění dle chemického složení

 • Oceli uhlíkové jsou oceli s obvyklým obsahem doprovodných prvků (Mn, Si, P, S). Vlastnosti rozhodujícím způsobem ovlivňuje C.
 • Oceli mikrolegované mají nízké obsahy V, Nb, Ti, N. Zvyšují mechanické hodnoty uhlíkových ocelí při termomechanickém tváření nebo řízeném ochlazování z dotvářecích teplot.
 • Oceli nízko a středně legované jsou oceli s přísadami Cr, Ni, Mo, V, W kde celkový obsah legur je do 5 %.
 • Oceli vysokolegované jsou oceli kde obsah Fe tvoří min. 50% a celkový obsah legur přesahuje 5 %.

 

—————

Zpět