RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Základní metody pro vytvoření modelu zařízení (EQUI)

17.12.2013 18:57

Pro vytvoření modelu zařízení lze buď používat standardní aplikace pro tvorbu zařízení nebo zadávání příkazů v příkazovém okně.

Možnosti vytvoření modelu zařízení pomocí aplikace pro tvorbu zařízení

Lze rozdělit do dvou hlavních směrů

  1. Vytvoření modelu zařízení (Create -> Equipment...)
  2. Vytvoření modelu standardního zažízení (Create -> Standard Equipment...)

Jak je již z názvu patrno, první volbu lze použít vlastně vždy pro definici modelu zařízení. Druhou volbu využijeme pokud chceme využít některý ze standardně předdefinovaných typů zařízení. Právě předdefinování skupin zařízení a jejich parametrická definice následně umožňuje zefektivnění práce uživatele. Přesto realně nelze parametrizovat veškerá zařízení a proto je první metoda stěžejní při vytváření 3D modelu strojních zařízení.

Vytvoření modelu zařízení (EQUI)

V hlavním menu Create po kliknutí na řádek Equipment.. dojde k otevření nové formy

Pojmenování

Je dobrým zvykem pojmenovávat jednotlivá zařízení dle projekčního systému např. KKS. V PDMS je omezení na jedinečnost použitého jména. Pro zadání jména se využívá textové pole Name: Veškerá jména v PDMS začínají znakem /, přesto je možno do vstupního textového pole zapsat jméno bez prvního lomítka, toto je po stisku enter automaticky doplněno.

Nastavení pozice

V rámečku Position lze nastavit pozici pro právě tvořený EQUIpment. Při zadání hodnot je vždy nutno brát na zřetel nastavení textového pole wrt. Pokud nejsou doposud známy souřadnice, je možno tato pole ponechat v základním nastavení a umístění EQUI nastavit následně.

Nastavení základních vlastností

Textové pole Description: slouží pro zadání popisu zařízení

Textové pole Function: slouží pro zadání funkce zařízení

Textové pole Design Code: slouží pro zadání konstrukčních předpisů

Textové pole Paint Specification: slouží k zadání odkazu na nátěrovou specifikaci

Textové pole Inspection Schedule: slouží pro zadání plánu kontrol a údržby

Vlastní vytvoření EQUI 

Po vyplnění potřebných údajů je pro vytvoření modelu zařízení (EQUI) nutno kliknout na knoflík OK.

Ukončení aplikace bez vytvoření EQUI

Pokud i po vyplnění některých textových polí nemá být vytvořen v PDMS nový EQUI je nutno kliknout na knoflík Cancel.

—————

Zpět