RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Barevné zobrazení v 3D view modulu Design

23.08.2013 17:49

Jednou ze základních věcí pro práci v PDMS modulu Design je zobrazení prvků 3D modelu v grafickém view. Nastavení grafického view není ale předmětem tohoto článku. Hlavním cílem je ukázat možnosti zobrazení jednotlivých designových komponent s využitím celé barevné škály.

 

Na monitorech se využívá běžně tzv. RGB definice barev, neboli michani barev způsobem, kdy se jednotlivé složky barev sčítají a vytváří světlo větsí intenzity. Jak je vidět na obrázku v pravo, aditivní míchání využívá právě tři základní barvy: červená (Red),  zelená (Green) a modrá (Blue) a z prvních písmen anglického označení těchto barev pochází název tohoto druhu barevné definice - RGB.

Základní barvy mají vlnové délky 630, 530 a 450 nm. Mohutnost se udává buď v procentech (dekadický způsob využívaný v PDMS) nebo podle použité barevné hloubky jako určitý počet bitů vyhrazených pro barevnou komponentu. Běžně se na monitorech používá zobrazení 24 bitů na jeden pixel. To je rozložení při 8 bitech pro každou ze základních barev. Pro 8 bitů na komponentu je rozsah hodnot 0 – 255, přičemž čím větší je mohutnost, tím s vyšší intenzitou se barva komponenty zobrazuje. Právě kombinací 256 možných hodnot každé z základních barev získáváme 16 777 216 barev.

V technické praxi se ale pro definici barev ustálilo využívání vzorníku barev RAL. Jde o celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů využívaných k výrobě nátěrových hmot. Jeho smyslem je především možnost získání vždy přesně stejného odstínu barvy. Označení RAL je zkratkou pro ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky). Ukázku zobrazení vybraných RAL barev naleznete v článku RAL paleta.

V PDMS je běžně předdefinována paleta 50 základních barev. Tuto základní definici využívá PDMS ve formě (viz. obrázek napravo) umožňující zobrazení aktivního signifikantního prvku v 3D grafickém view. V následující tabulce je uveden přehled hodnot pro těchto 50 standardních barev. Hodnoty uváděné v sloupcích R,G a B odpovídají procentnímu dekadickému systému a mohou nabývat hodnot 0 až 100 a nikoliv grafické definici RGB nabývající hodnot 0 až 255. Pro definici musí být hodnoty barev typu Integer.

Colour R G B Colour R G B
black 0 0 0 springgreen 0 100 50
white 100 100 100 green 0 80 0
whitesmoke 96 96 96 forestgreen 14 56 14
ivory 93 93 88 darkgreen 18 31 18
grey 66 66 66 cyan 0 93 93
lightgrey 75 75 75 turquoise 0 75 80
darkgrey 32 55 55 aquamarine 46 93 78
darkslate 18 31 31 blue 0 0 80
red 80 0 0 royalblue 28 46 100
brightred 100 0 0 navyblue 0 0 50
coralred 80 36 27 powderblue 69 88 90
tomato 100 39 28 midnight 18 18 31
plum 55 40 55 steelblue 28 51 71
deeppink 93 7 54 indigo 20 0 40
pink 80 57 62 mauve 40 0 60
salmon 98 50 44 violet 93 51 93
orange 93 60 0 magenta 87 0 87
brightorange 100 65 0 beige 96 96 86
orangered 100 50 0 wheat 96 87 70
maroon 56 14 42 tan 86 58 44
yellow 80 80 0 sandybrown 96 65 37
gold 93 79 20 brown 80 17 17
lightyellow 93 93 82 khaki 62 62 37
lightgold 93 91 67 chocolate 93 46 13
yellowgreen 60 80 20 darkbrown 55 27 8

Ostatní barvy si může nebo musí uživatel vytvářet sám právě procentním mícháním červené, zelené a modré. Jelikož definice různých barev dle vzorníků a norem jsou většinou s uvedením hodnot RGB od 0 do 255, bylo by nepraktické neustále přepočítávat tyto hodnoty na procentualní vyjádření v rozsahu 0 až 100 a proto i v PDMS existuje podpora standardní RGB definice 0 až 255.

PDMS pro rozlišení jednotlivých barev využívá přiřazení čísla barvě. Tím je umožněno vytváření bezejmených barev a zároveň i možnost jednotlivým číslům přiřadit standardní definovanou barvu. Defaultové přiřazení je uvedeno v následující tabulce.

č. barva č. barva č. barva č. barva
1 grey 5 green 9 brown 13 turquoise
2 red 6 cyan 10 white 14 indigo
3 orange 7 blue 11 pink 15 black
4 yellow 8 violet 12 mauve 16 magenta

Změnu přiřazení standardně nastavené barvy lze provést příkazem:

COL n barva

kde n udává číslo barvy a barva je jméno předdefinované barvy.

Příklad:

COL 3 STEELBLUE

Po provedení příkazu dojde k změně přiřazení a barvě číslo 3 je přiřazena místo původní standardní barvy ORANGE nová a to STEELBLUE. Veškeré prvky zobrazené v 3D grafickém view barvou číslo 3 změní automaticky barvu z orange na steelblue.

Pro vytvoření vlastní definice barvy slouží příkazy:

COL n MIX RED x GRE y BLU z

kde n udává číslo barvy a x, y, z jsou čísla typu integer udávající procentní hodnoty v rozmezí 0 až 100.

COL n RGB x, y, z

kde n udává číslo barvy a x, y, z jsou čísla typu integer udávající standardní RGB hodnoty v rozmezí 0 až 255.

RAFBPro zjednodušení této činnosti naše společnost vytvořila aplikaci (viz. obrázek nalevo) ńahrazující původní formu pro přidávání aktivního signifikantního elementu pro zobrazení v 3D grafickém view. Tato forma (kod RAFB) v sobě zahrnuje i možnosti rychlého nastavení dalších atributů ovlivňujících zobrazení v 3D grafickém view. Jak je patrno porovnáním obrázků obou forem došlo k rozšížení výběru množství barev pro přidání aktivního elementu z 50 na 126. Prvních 50 barev zůstává v standardní definici a barvám 51 až 126 jsou přiřazeny v základní definici vybrané předdefinované barvy z RAL palety. Aplikace obsahuje v horní části prvky ovlivňující zobrazení prvků v grafickém view, ale nikoliv nastavení barev. V dolní části obsahuje rozbalovací frame Modify color definition umožňující uživateli jednoduše předefinovat požadovanou barvu. Touto svou vlastní definicí  má uživatel možnost přenastavit základní nastavení. Vlastní popis aplikace je uveden v jejím online helpu.

—————

Zpět