RIPRA VÁŠ PDMS PARTNER


Smluvní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny prodeje a ostatní obchody realizované firmou Ripra, s.r.o. s výjimkou těch, které jsou po dohodě realizovány dle jiných, písemně stanovených a oběma stranami odsouhlasených podmínek.

Nabídka

Nabídka aplikací zde uvedených je určena jen a pouze pro legální použití společně s uvedenou verzí software PDMS.

Nápověda

Každá zde nabízená aplikace je dodávána včetně elktronické verze českého manuálu a má zabudován tzv. Ripra Help. Tím je uživateli umožněno, kdykoliv je připojen k internetu si nastudovat přesnou funkčnost jednotlivých prvků vybraných aplikací. Zároveň uživatel snadno zjistí zda jím používaná verze aplikace je tou aktuální a jaká vylepšení obsahuje nová verze.

Prohlášení o odmítnutí záruk

Veškeré informace o produktu a jeho použití jsou poskytnuty společností Ripra s.r.o. bez záruky. Ripra s.r.o. odmítá veškeré záruky v plném rozsahu, jak je povoleno zákonem. Ani autor ani Ripra s.r.o. neodpovidají za případné škody nebo ztráty plynoucí z použití nabízených aplikací nebo jakýchkoliv informací publikovaných na tomto webu nebo jejich nesprávného použití vůbec.

Autorská práva

Autorská práva a ostatní práva duševního vlastnictví k veškerým informacím publikovaným na tomto webu a související softwarové aplikaci včetně grafických souborů, a to i ke každé části zvlášť, patří výhradně společnosti Ripra s.r.o.

Informace obsažené v těchto dokumentech jsou považovány za obchodně citlivé a nesmí být kopírovány, reprodukovány, ukládány do vyhledávacích systémů nebo přenášeny jinam bez předchozího písemného souhlasu Ripra s.r.o.. Je li souhlas udělen musí být jeho kopie první stranou každé kopie.

Manuál a související dokumentace nesmí být upravována, reprodukována po částech či jinak měněna bez souhlasu Ripra s.r.o..

Uživatel také nesmí měnit zdrojový kód aplikace nebo jej, či pouze jeho část, použít pro jiné účely. Jakýkoliv neoprávněný zásah do aplikace může vést ke ztrátě dat a její funkčnosti.

Aplikace nebo kterákoliv její část nesmí být použita bez písemního souhlasu Ripra s.r o.. Každý takový neoprávněný zásah je přisně zakázán a porušení může vést k obřanskoprávní odpovědnosti a trestněprávnímu stíhání.

Produkty zde popsané je dovoleno provozovat jen a pouze v souladu s licenčním ujednáním. Neoprávněné nebo nelicencované použití přípravku je přísně zakázáno.

© Ripra s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4, Česká republika

Ochranná známka

Ripra je ochranná známka společnosti Ripra s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 106468. 

Rozsah dodávky

Pro rozsah dodávky je směrodatné písemné nebo emailové potvrzení objednávky dodavatelem. Veškerá vedlejší ujednání a změny vyžadují písemné potvrzení dodavatelem.

Omezení dodávky

Objednatel prokáže před vlastní dodávkou zaplacení licenčních poplatků na softwarový produkt PDMS opravňující ho k jeho využívání.